Romanos 11:1-36

  • Diosqa mana tukuy israelitastachu qhesacharqa (1-16)

  • Olivo sachʼamanta kikinchay (17-32)

  • Diospa yachaynin may chhika (33-36)

11  Chantá, ¿Diosqa llajtanta qhesacharqachu? ¡Ni imarayku! Noqapis israelita kani, Abrahanpa mirayninmanta, Benjamín ayllumantataj.  Diosqa mana llajtanta qhesacharqachu, mayqentachus ñaupajta rejsikaporqa chaytaqa. ¿Manachu yachankichej Diosmanta Qhelqasqapi imatachus profeta Eliasmanta nisqanta? Payqa Israelpa contranta Diosman willakuspa, nerqa:  “Jehová* Dios, profetasniykita wañurachinku, altaresniykitapis* urmarachinku, noqallaña qhepakuni. Kunantaj noqatapis* wañuchiwayta munashanku”, nispa.  Diosrí, ¿imatá payman kuticherqa? Pay nerqa: “Kapuwanraj 7.000 runas, pikunachus Baalman mana qonqorikorqankuchu”, nispa.  Kunanpis Israelmantaqa pisi puchojkuna kanraj, Diospa jatun khuyakuyninrayku ajllasqas.  Chayqa niyta munan, Diosqa jatun khuyakuyninrayku paykunata ajllasqanta, manataj ruwasqasninkuraykuchu. Sichus ruwasqasninkurayku ajllasqa kankuman karqa chayqa, mana Diospa jatun khuyakuyninraykuchu ajllasqa kankuman karqa.  Chantá, ¿ima nisuntaj? Imatachus Israel mayta maskʼasqantaqa mana tarerqachu. Pikunatachus Dios ajllarqa chaykunalla tarerqanku. Chay ujkunataj mana uyariyta munarqankuchu.  Qhelqasqa kashan jina: “Diosqa ñawisninkuta, ninrisninkutapis wisqʼaykunankuta saqerqa. Ajinamanta sinchʼi puñuypi jina kanankupaj kunan pʼunchaykama”.  Davidpis nillantaj: “Jatun mikhuyninkupis paykunapaj kachun uj tojlla,* urmachej rumitaj, jasutʼisqataj kachunku. 10  Ñawisninku laqhayaykuchun mana rikunankupaj. Wasankupis kʼumpuyaykuchun wiñaypaj”. 11  Chantá, ¿mana sayarinankupaj jinachu israelitas miskʼaspa urmarqanku? ¡Ni imarayku! Astawanpis leyta pʼakisqankurayku, mana judío kajkunapaj salvación tiyan, israelitas envidiakunankupaj. 12  Sichus paykuna Leyta pʼakisqankurayku waj runas bendecisqa kanku chay, pisiyasqankuraykutaj mana judío kajkuna bendecisqa kanku chayqa, may allin. Chaywanpis may chhika bendicionesrajchus kanqa tukuyninku tantasqa kajtinkoqa. 13  Kunanqa mana judío kajkunaman parlamuykichej. Mana judío kajkunaman kachasqa apóstol kasqayrayku, Diospaj ruwanaytaqa sumajpaj qhawani. 14  Ichapis ajinapi llajta masisneyqa mana judío kajkunamanta envidiakuspa, wakillanpis salvasqa kankuman. 15  Diosqa paykunata qhesacharqa. Ajinamantataj ñan kicharikorqa kay jallpʼapi waj runas Dioswan allinyachisqa kanankupaj. Jina kajtin, imaynarajchus kanqa paykunata Dios watejmanta japʼikapojtenqa. Chayqa kanqa wañusqas ukhumantapis kausarimunkuman jina. 16  Ñaupaj kaj jaywasqa tʼantachus Diospaj tʼaqasqa chayqa, tukuynin masapis Diospaj tʼaqasqallataj. Saphichus sumaj chayqa, ramaspis sumajllataj kanku. 17  Diosqa olivo sachʼaj wakin ramasninta kʼutorqa. Qantataj kʼita olivoj ramasnin kashajtiykipis, payqa chay sachʼaman injertasorqa.* Ajinamanta qanpis saphinpa sumaj yakunta chʼonqarqanki. 18  Ama jatunchakuychu kʼuturasqa ramaspa contranta. Kʼuturasqa ramaspa contranta jatunchakunki chayqa, yuyarikuy mana qanchu saphiman kausayta qosqaykita. Astawanqa saphi qanman kausayta qosunki. 19  Ninkichari: “Wakin ramasqa kʼuturasqa karqanku, noqa injertasqa kanaypaj”, nispa. 20  Chayqa ajinapuni. Paykunaqa mana creeyniyoj kasqankurayku kʼuturasqa karqanku, qantajrí creeynejta sayashanki. Ama jatunchakuychu, astawanpis allinta qhawarikuy. 21  Sichus olivo sachʼaj ramasninta Dios kʼuturarqa chayqa, qantapis kʼutuyta atillasunkimantaj. 22  Tʼukuriy ari, Diospa kʼacha kayninpi, phiñakuyninpiwan. Urmajkunapajqa phiñakun, qanpajtajrí kʼacha. Sichus allinpaj qhawasunanpaj imatapis ruwallankipuni chayqa, payqa qanpaj kʼacha kanqa. Mana jina kajtintaj, qanpis kʼutusqallataj kanki. 23  Sitajchus paykunapis watejmanta creenqanku chayqa, sachʼankuman injertasqa kanqanku. Imajtinchus Diosqa atin ujtawan paykunata injertayta. 24  Diosqa qanta kʼita olivomanta kʼutuspa, huerta olivoman injertasorqa. Chaytaqa mana ruwakullanchu, jinapis qantaqa ajinata injertasorqa. Chayrayku, ¡astawanrajchá huerta olivomanta kʼuturasqa ramasta ujtawan injertanqa! 25  Hermanosníy, ama tukuy imata yachasqaykichejta yuyanaykichejpaj, Diospa kay pakasqa yachayninta rejsinaykichejta munani: Israelmanta wakin runasqa mana uyariyta munarqankuchu. Ajinallapunitaj kanqa, mana judío kajkunamanta Dios ajllarqa chaykuna, tukuyninku tantasqa kanankukama. 26  Ajinamanta tukuynin Israel salvasqa kanqa. Qhelqasqa kashan jina: “Salvajqa* Sionmanta jamonqa, Jacobpa mirayninmanta kajkunatataj sajra ruwaykunasninkuta saqechenqa. 27  Maypachachus juchasninkuta pampachasaj chaypacha, paykunawan uj tratota ruwasaj”. 28  Paykunaqa sumaj willaykunata qhesachasqankurayku Diospa enemigosnin kanku. Chaytaj qankunaj allinniykichejpaj. Chaywanpis ñaupa tatasninkurayku, Diosqa paykunamanta wakinta ajllarqa amigosnin kanankupaj. 29  Diosqa mana pesachikonqachu imastachus qosqanmanta, nitaj pikunatachus wajyasqanmantapis. 30  Ñaupajtaqa Diosta mana kasukojchu kankichej. Kunantajrí judíos mana kasukusqankurayku Dios qankunata khuyakusunkichej. 31  Payqa khuyakusunkichej judíos mana kasukusqankurayku. Chayraykutaj judiostapis khuyakuyta atillantaj. 32  Diosqa paykuna presos jina kanankuta saqerqa, mana kasukusqankurayku. Ajinamanta paykunaman khuyakuyninta rikuchinanpaj. 33  Diospa bendicionesnenqa may chhikapuni, jinallataj yachayninpis, rejsiyninpis. Imatachus ruwayta yuyasqanpis mana yachay atina, jinallataj ñankunasninpis mana rejsiy atina. 34  Imaraykuchus qhelqasqa kashan: “¿Pitaj Jehová* Diospa yuyasqanta rejsiyta atinri? Chayri, ¿pitaj Payta yuyaychanmanri?”. 35  Chayri, “¿Pitaj imatapis Diosman ñaupajta qorqa, pay kutichipunanpajri?”. 36  Tukuy ima paypata, paynejta, paypajtaj. Paymin wiñaypaj jatunchasqa kachun. Amén.*

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Glosariopi “Altar” nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “alma”. Glosariopi “Alma” nisqata leeriy.
Chayri “uj trampa”.
Chayri “tʼinkispa kʼaskachisorqa”.
Chayri “Kacharichejqa”.
Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Glosariopi “Amén” nisqata leeriy.