Mateo 16:1-28

  • Uj señalta mañakunku (1-4)

  • Fariseospa, saduceospa levadurankumanta (5-12)

  • Diospa Gobiernonpa llavesnin (13-20)

    • Chhanka patapi sayarichisqa congregación (18)

  • Jesús willan wañuchinankuta (21-23)

  • Imatá ruwana tiyan Jesusta qhatikunapaj (24-28)

16  Chantá fariseoswan saduceoswanqa Jesusman qayllaykorqanku, pantachiyta munaspataj cielomanta uj señalta rikuchinanta mañarqanku.  Jesustaj kuticherqa: “Qankunaqa chʼisiyaykushajtin ninkichej: ‘Qʼayaqa sumaj pʼunchay kanqa, cielo pukayarimushan’, nispa.  Tutamantataj ninkichej: ‘Kunanqa chirimonqa, paramonqataj. Cieloqa pukayarimushan, phuyusqataj kashan’, nispa. Qankunaqa cielota qhawarispa reparayta yachankichej imayna pʼunchaychus kananta, tiempospa señalesnintataj mana reparayta yachankichejchu.  Kay tiempomanta sajra runas, Diosta wasanchajkuna,* uj señalta mañakushallankupuni. Manataj ima señaltapis rikonqankuchu, manachayqa Jonaspa señalnillanta”, nispa. Chayta niytawan Jesusqa paykunata saqerpayaspa riporqa.  Chantá yachachisqasnenqa qocha chimpaman chayarqanku, qonqasqankutaj tʼantata apakuyta.  Jesustaj paykunata nerqa: “Allinta qhawakuychej fariseospa, saduceospa levadurankumanta”, nispa.  Paykunataj ninakorqanku: “Tʼantata mana apamunchejchu”, nispa.  Jesusqa chay nisqankuta uyarispa nerqa: “Pisi creeyniyoj runas. ¿Imaraykutaj ninakushankichej ‘tʼantata mana apamunchejchu’ nispari?  ¿Manarajchu entiendenkichej imamantachus parlashasqayta? ¿Manachu yuyarikunkichej phishqa tʼantasmanta phishqa waranqa qharis mikhusqankuta, puchojtataj mashkha canastastarajchus oqharisqaykichejta? 10  ¿Nillatajchu yuyarikunkichej qanchis tʼantasmanta tawa waranqa qharis mikhusqankuta, puchojtataj mashkha jatuchaj canastastarajchus oqharisqaykichejta? 11  Mana tʼantamantachu parlasharqani. ¿Imaraykutaj chayta mana entiendenkichejchu? Astawanqa fariseospa, saduceospa levadurankumanta allinta qhawakunaykichejmanta parlasharqani”, nispa nerqa Jesusqa. 12  Chaymantaraj paykunaqa entienderqanku, Jesusqa mana tʼantata ruwanapaj levaduramantachu parlashasqanta. Manachayqa paykunaman nisharqa fariseospa, saduceospa yachachiyninkumanta allinta qhawakunankuta. 13  Cesarea de Filipo llajtaman chayaspataj, Jesusqa yachachisqasninta taporqa: “¿Pi kasqaytataj* runas ninku?”, nispa. 14  Paykunataj kuticherqanku: “Wakenqa ninku Juan Bautista kasqaykita, wakintaj Elías kasqaykita, wakintajrí Jeremías chayri profetasmanta ujnin kasqaykita”, nispa. 15  Chantá Jesús tapullarqataj: “Qankunarí, ¿pi kasqaytataj ninkichej?”, nispa. 16  Simón Pedrotaj kuticherqa: “Qanqa Cristo kanki, kausaj Diospa Wawan”, nispa. 17  Jesustaj nerqa: “Kusikuy Simón, Jonaspa wawan. Chaytaqa mana runachu sutʼinchasorqa, manachayqa cielopi kashaj Tatay. 18  Chantapis niyki: Qanqa Pedro kanki. Noqataj kay chhanka patapi congregacionniyta* sayarichisaj, wañuytaj* mana congregacionniyta atipanqachu. 19  Qanman cielopi kaj Gobiernoj llavesninta qosqayki. Imatachus kay jallpʼapi watasqaykeqa, cielopi watasqaña kashanqa. Imatachus kay jallpʼapi phaskarasqaykipis, cielopi phaskarasqaña kashanqa”, nispa. 20  Chantá yachachisqasninta allinta kamacherqa ni piman willanankuta pay Cristo kasqanta. 21  Chaymantapacha Jesusqa, yachachisqasninman sutʼinchayta qallarerqa: “Jerusalenman rinaypuni tiyan. Kurajkuna, jinallataj kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkunapis ñakʼarichiwanqanku, wañuchiwanqankutaj. Chantá kinsa pʼunchayninman kausarichisqa kasaj”, nispa. 22  Jinapi Pedroqa Jesusta wajnejman pusaspa kʼamerqa: “Señor, ama chaytaqa parlallaypischu. Mana chay imaspeqa rikukunkichu”, nispa. 23  Jesustajrí kutirikuspa Pedrota nerqa: “¡Riy kaymanta Satanás! Qanqa pantachiyta munawanki, mana Dios yuyasqanman jinachu yuyanki, manachayqa runas yuyasqankuman jinalla”, nispa. 24  Chantá Jesusqa yachachisqasninman nerqa: “Sichus pipis qhepayta jamuyta munan chayqa, pay kikinta chejnikuchun, kʼaspin* lijrarisqataj qhepayta jamullachunpuni. 25  Kausayninta* salvayta munajqa wañonqa. Noqarayku wañojrí watejmanta kausanqa. 26  Chantá, ¿ima allintaj runapaj kanqa kay mundoj tukuy imasninta japʼikapojtin, kausaynintataj* chinkachejtin? Chayri, ¿imatataj runa qoyta atinman kausayninrayku?* 27  Noqaqa,* Tataypa atiyninpi angelesniywan jamusaj, sapa ujmantaj ruwasqanman jina qopusaj. 28  Cheqatapuni niykichej: Kaypi kajkunamanta wakenqa mana wañonqankuchu, noqata* Gobiernoypi jamushajta rikunawankukama”.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “qhenchachakojkuna”.
Griego parlaypeqa nin, “runaj Wawan”. Glosariopi “Runaj Wawan” nisqata leeriy.
Glosariopi “Congregación” nisqata leeriy.
Chayri “Hadestaj”. Glosariopi “Hades” nisqata leeriy.
Chayri “rakhu kʼaspin”, “kʼullun”. Glosariopi “Kʼaspi” nisqata leeriy.
Chayri “Almanta”. Glosariopi “Alma” nisqata leeriy.
Chayri “almantataj”. Glosariopi “Alma” nisqata leeriy.
Chayri “almanrayku”. Glosariopi “Alma” nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “runaj Wawan”. Glosariopi “Runaj Wawan” nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “runaj Wawan”. Glosariopi “Runaj Wawan” nisqata leeriy.