Marcos 3:1-35

  • Makin chʼakisqa runa sanoyapun (1-6)

  • Ashkha runas qocha kantupi tantakunku (7-12)

  • Jesuspa 12 apostolesnin (13-19)

  • Diospa atiyninpa contranta rimajkuna (20-30)

  • Jesuspa maman, hermanosnin ima (31-35)

3  Watejmanta Jesusqa sinagogaman yaykullarqataj, chaypitaj uj makin chʼakisqa runa kasharqa.  Fariseostaj Jesusta wateqasharqanku Samarikuna Pʼunchaypi chay runata sanoyachejtin chʼataykunankupaj.*  Jesustajrí makin chʼakisqa runata nerqa: “Sayarispa kay chaupiman jamuy”, nispa.  Chantá chay runasta taporqa: “¿Samarikuna Pʼunchaypi imatataj ruwana tiyan? ¿Allin kajtachu chayri sajra kajtachu? ¿Samarikuna Pʼunchaypi runata* salvanachu chayri wañuchinachu?”, nispa. Paykunataj chʼinlla karqanku.  Chantá Jesusqa muyuyninpi kajkunata phiñasqa qhawarerqa, paykunamantataj llakikorqa rumi sonqo kasqankurayku. Makin chʼakisqa runatataj nerqa: “Makiykita aysariy”, nispa. Aysarejtintaj makenqa sano rikhurerqa.  Chaymanta fariseosqa llojsiytawan, Herodesta qhatejkunawan tantakorqanku. Paykunaqa yachachinakorqanku Jesusta wañuchinankupaj.  Jesustajrí yachachisqasninwan qochaman rerqa, qhepantataj may chhika runas rillarqankutaj Galileamanta Judeamantawan.  Chantapis ashkha runas jamullarqankutaj: Jerusalenmanta, Idumeamanta, Jordán mayu chimpamanta, Tirojpa, Sidonpa muyuyninmantawan. Paykunaqa Jesusman jamorqanku, ashkha milagrosta ruwashasqanta uyarisqankurayku.  Chayrayku Jesusqa yachachisqasninta nerqa boteta paypaj wakichisqata japʼinankuta, ama runas kʼiskinakuspa payta ñitʼinankupaj. 10  Jesús ashkha runastaña sanoyachisqanrayku, tukuy onqosqas payman kʼiskikamusharqanku llankharinankupaj. 11  Supaykunapis Jesusta rikuytawan, ñaupaqenman qonqoriykukuspa qhaparej kanku: “Qanqa Diospa Wawan kanki”, nispa. 12  Jesustajrí chay supaykunata kamacherqa, amapuni pimanpis paymanta willanankuta. 13  Chantá Jesusqa orqoman wicharerqa, wajyarqataj pikunatachá ajllarqa chaykunata, paykunataj qhepanta rerqanku. 14  Jesusqa 12 runasta ajllarqa, paykunatataj apóstoles sutiwan suticharqa. Chay 12 apostolesqa Jesuswan khuska purej kanku. Aswan qhepamantaj Jesusqa, paykunata kacharqa sumaj willaykunata willamunankupaj. 15  Chantapis atiyta qorqa supaykunata qharqonankupaj. 16  Jesuspa 12 ajllasqasnenqa karqanku: Simón, pitachus Pedro nispa suticharqa chay. 17  Zebedeoj wawan Santiago, Santiagoj hermanon Juan, paykunataqa Boanerges nispa suticharqa, chaytaj niyta munan: “Qhon Qhonpa Wawasnin”. 18  Chantá Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Alfeoj wawan Santiago, Tadeo, Simón, pitachus nej kanku “imatapis tukuy sonqo ruwarqon”, chay, 19  chantá Judas Iscariote, pichus aswan qhepaman Jesusta japʼicherqa, chay. Chantá Jesús uj wasiman yaykojtin, 20  runasqa ujtawan tantakamullarqankutaj, chayrayku Jesuswan yachachisqasninwan mana mikhuyllatapis aterqankuchu. 21  Ashkha runas watejmanta tantakamusqankuta yachaspa Jesuspa familianqa, payta pusakapunankupaj jamorqanku. Paykunaqa nisharqanku: “Manaña yuyayninpichu kashan”, nispa. 22  Leymanta yachachejkunapis Jerusalenmanta uraykamorqanku, paykunaqa nisharqanku: “Satanás* kay runapi kashan. Payqa supaykunata qharqon supaykunaj kurajninkoj atiyninwan”, nispa. 23  Jesustaj paykunata wajyaytawan, kay jinata kikincharispa nerqa: “¿Imaynatataj Satanás, Satanasllatataj qharqonmanri? 24  Mayqen nacionllapipis runas maqanakuspa tʼaqanakunku chayqa, chay nacionqa chinkapunman. 25  Uj familiapipis maqanakuspa tʼaqanakunku chayqa, manaña khuska tiyakuyta atinkumanchu. 26  Ajinallataj, Satanaschus supaykunasninta qharqon chayqa, paypa gobiernonqa mana kallanmanpunichu, chinkapunman. 27  Sichus pipis kallpasapa runaj wasinman yaykuspa kapuyninta suwayta munan chayqa, ñaupajtaqa chay runataraj wataykunan kanman. Chaymantaraj wasinmanta kapuyninta apakapuyta atin. 28  Cheqatapuni niykichej, runaspa tukuy juchasninku, jinallataj ima sajrata rimasqankupis perdonasqa kanqa. 29  Chaywanpis Diospa atiyninpa* contranta sajrata rimajqa, ni jaykʼaj perdonasqachu kanqa. Payqa wiñaypaj juchayoj kanqa”, nispa. 30  Jesús chayta nerqa, “kay runaqa supayniyoj” nisqankurayku. 31  Chantá mamanwan hermanosninwan chayamuspa, jawallaman Jesusta wajyacherqanku. 32  Jesuspa muyuyninpeqa ashkha runas tiyasharqanku, paykunataj nerqanku: “Mamaykiwan hermanosniykiwan jawapi kashanku, wajyashasunku”, nispa. 33  Jesustajrí kuticherqa: “¿Pitaj mamayri? ¿Pikunataj hermanosniy kankuri?”, nispa. 34  Chantá muyuyninpi tiyashajkunata qhawarispa nerqa: “Kaykunamá kanku mamay, hermanosniypis. 35  Pichus Diospa munayninta ruwajqa, chaymin hermanoy, hermanay, mamaytaj”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “juchachanankupaj”.
Chayri “almata”. Glosariopi “Alma” nisqata leeriy.
Chayri “Beelzebú”. Chayqa Satanaspa ujnin sutin.
Chayri “Chaywanpis espíritu santoj”. Glosariopi “Espíritu santo” nisqata leeriy.