Marcos 1:1-45

  • Juan Bautista campospi willaran (1-8)

  • Jesús bautizachikun (9-11)

  • Satanasqa Jesusta juchaman urmachiyta munan (12, 13)

  • Jesús Galileapi willayta qallarin (14, 15)

  • Jesús wajyan tawa pescadoresta payta qhatinankupaj (16-20)

  • Jesusqa uj runamanta supayta qharqon (21-28)

  • Capernaumpi Jesusqa ashkha onqosqasta sanoyachin (29-34)

  • Jesusqa chʼinnejpi Diosmanta mañakun (35-39)

  • Jesús sanoyachin lepra onqoyniyoj runata (40-45)

1  Kayqa Diospa Wawan Jesucristomanta sumaj willaykunaj qallariynin:  Profeta* Isaiaspa qhelqasqanpi nin: “Noqa willajniyta kachamushani ñaupaqeykita rinanpaj, paytaj ñanniykita allinchanqa.*  Pichá chʼinnejpi qhaparishan: ‘¡Jehová* Diospa ñanninta allinchaychej! Purinasnintataj cheqanyachiychej’, nispa”.  Chay qhelqasqapi nisqanman jina, Juan Bautistaqa chʼinnejpi kasharqa, runasman ajinata willaspa: “Bautizakuychej, juchasniykichejmanta pesachikusqaykichej sutʼi kananpaj. Ajinamanta Diosqa juchasniykichejta perdonasonqachej”, nispa.  Chayrayku Judea jallpʼamanta tukuy runas, Jerusalenpi tukuy tiyakojkunapis Juanman jamorqanku. Jordán mayupitaj paywan bautizachikorqanku.* Juchasninkutataj mana pakaspa rimarerqanku.  Juanqa camello millmamanta* ropayoj karqa, qara chumpiwantaj chumpiykusqa. Payqa mikhoj langostasta, lachiwana miskʼitapis.  Runasmantaj kay jinata willasharqa: “Qhepayta jamojqa noqamanta aswan atiyniyoj, manataj kʼumuykukuspa jukʼutasninpa watusnillantapis phaskaranaypaj jinachu kani.  Noqaqa yakupi bautizaykichej, paytajrí Diospa atiyninwan* bautizasonqachej”, nispa.  Chay pʼunchaykunapitaj Jesusqa, Galileapi kaj Nazaretmanta jamorqa, Jordán mayupitaj Juanwan bautizachikorqa. 10  Jesusqa yakumanta llojsimuytawan rikorqa cielota kicharikushajta, Diospa atiynintataj* palomata jina patanman uraykamushajta. 11  Cielomantataj Dios nimorqa: “Qanmin munasqa Waway kanki. Qantaqa allinpaj qhawayki”, nispa. 12  Chay ratopacha Diospa atiynenqa Jesusta chʼinnejman pusarqa. 13  Chaypi Jesusqa 40 pʼunchayta karqa, kʼita animaleswan khuska. Satanastaj juchaman urmachiyta munarqa, chantá angelesqa Jesusta yanaparqanku. 14  Juan presochasqa kasqanmantaña, Jesusqa Galileaman rispa Diosmanta sumaj willaykunata willararqa: 15  “Señalasqa tiempo juntʼakunña, Diospa Gobiernontaj qayllapiña kashan. Juchasniykichejmanta pesachikuychej, Diosmanta sumaj willaykunatataj creeychej”, nispa. 16  Jesusqa Galilea qocha kantunta rishaspa Simonta rikorqa, Simonpa hermanon Andrestawan. Paykunaqa pescadores karqanku, qochamantaj chʼipasninkuta choqaykusharqanku. 17  Jesustaj paykunata nerqa: “Qhepayta jamuychej, runa japʼej pescadoresman tukuchisqaykichej”, nispa. 18  Paykunataj chay ratopacha chʼipasninkuta saqerpayaspa, qhepanta rerqanku. 19  Aswan jaqaynejman rispataj Jesusqa rikorqa Zebedeoj iskay wawasnintañataj. Paykunaqa karqanku Santiagowan Juanwan, canoankupitaj chʼipasninkuta allinchaykusharqanku. 20  Jesustaj chay ratopacha paykunata wajyarqa. Paykunataj tatanku Zebedeota, peonesnintawan canoapi saqerparispa, Jesuspa qhepanta rerqanku. 21  Chantá Capernaum llajtaman rerqanku. Samarikuna Pʼunchayña kajtintaj Jesusqa sinagogaman* yaykuspa yachacherqa. 22  Runasqa chay jinata yachachisqanmanta mayta tʼukorqanku, payqa atiyniyoj jina yachachisharqa, manataj leymanta yachachejkuna* jinachu. 23  Chaypachallataj chay runaspa sinagogankupi supayniyoj runa kasharqa. Paytaj sinchʼita qhaparerqa: 24  “Nazareno Jesús, ¿ima ruwanayku tiyan qanwanri? ¿Tukuchejchu jamuwayku? Allinta yachani pichus kasqaykita. Qantaqa Dios kachamusunki”, nispa. 25  Jesustajrí chay supayta kʼamerqa: “¡Chʼin kay! ¡Llojsiy kay runamanta!”, nispa. 26  Chay supayqa runata sinchʼita thalaytawan, jatunmanta qhaparispa chay runamanta llojserqa. 27  Tukuy runastaj mayta tʼukuspa ninakorqanku: “¿Imataj kayri? Ni jaykʼaj pitapis rikorqanchejchu ajinata yachachejtaqa. Payqa supaykunata qharqonanpaj atiyniyoj, supaykunataj payta kasunku”, nispa. 28  Chay ratopachataj Jesusmanta yacharqanku tukuy Galileaj muyuynintinpi. 29  Chantá sinagogamanta llojsiytawan Jesusqa, Simonwan Andreswan khuska paykunaj wasinkuman rerqa, Santiagowan Juanwanpis paykunawan khuska rillarqankutaj. 30  Chaypacha Simonpa suegranqa calenturawan* onqosqa sirisharqa,* chaytataj Jesusman usqhayllata willarqanku. 31  Jesustaj qayllaykuytawan, makinmanta aysarispa sayaricherqa, calenturantaj chinkaporqa. Chantá Simonpa suegranqa paykunapaj waykʼorqa. 32  Inti yaykuyta, ña chʼisiyaykushajtinña runasqa Jesusman pusamorqanku tukuy onqosqasta, supayniyojkunatawan. 33  Llajtantinmanta runastaj wasi punkupi tantasqa kasharqanku. 34  Jesustaj ashkha onqosqasta sanoyacherqa, tukuy laya onqoykunamanta. Chantapis ashkha supaykunata runasmanta qharqorqa, manataj supaykunata parlajta saqerqachu, pay Cristo kasqanta yachasqankurayku.* 35  Jesusqa tutamanta jatarispa, laqha laqhallaraj kashajtin chʼinnejman rerqa, chaypitaj Diosmanta mañakusharqa. 36  Simontaj waj yachachisqaswan khuska Jesusta maskʼamorqanku. 37  Tarispataj nerqanku: “Tukuy maskʼashasunku”, nispa. 38  Jesustajrí nerqa: “Jakuchej qaylla ranchosman, chaypipis willamunallaytaj tiyan. Chaypajmin jamuni”, nispa. 39  Ajinata Jesusqa tukuynin Galileata purimorqa sinagogasninkupi willaraspa, supaykunatapis runasmanta qharqospa. 40  Chantá lepra onqoyniyoj uj runaqa Jesusman qayllaykuytawan, qonqoriykukuspa mañakorqa: “Munankichus chayqa, atinki sanoyachiwayta”, nispa. 41  Jesustaj payta khuyakuspa makinwan llankharerqa, nerqataj: “Arí, munani. Sanoyapuy”, nispa. 42  Chay ratopachataj chay runaqa lepra onqoyninmanta sanoyaporqa. 43  Chantá Jesusqa chay runata usqhayllata kachapushaspa ajinata kamacherqa: 44  “Uyariway, ama pimanpis kaytaqa willankichu. Rispa sacerdotewan* rikuchikamuy. Sanoyachisqa kasqaykimantataj imastachus Moisés jaywanata kamacherqa chay imasta qomuy, sacerdotes yachanankupaj sanoyapusqaykita”, nispa. 45  Chay runatajrí, rispa tukuyman willaramorqa sanoyachisqa kasqanta. Chayrayku Jesusqa manaña llajtasman sutʼimanta yaykuyta atejñachu. Astawanpis chʼinkunallapiña kakoj. Runastajrí tukuynejmanta Jesusman jamullajpuni kanku.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi “Profeta” nisqata leeriy.
Kayqa Malaquías 3:1 versiculopi kashan.
Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Chayri “yakuman pʼultichikorqanku”.
Chayri “camello pelomanta”.
Chayri “paytajrí espíritu santowan”. Glosariopi “Espíritu santo” nisqata leeriy.
Glosariopi “Espíritu” nisqata leeriy.
Glosariopi “Sinagoga” nisqata leeriy.
Glosariopi “Leymanta yachachejkuna” nisqata leeriy.
Chayri “kʼaja onqoywan”.
Chayri “winkusharqa”.
Ichá nillanmantaj “pichus pay kasqanta yachasqankurayku”.
Glosariopi “Sacerdote” nisqata leeriy.