Lucas 18:1-43

  • Mana saykʼuspa mañakoj viudamanta kikinchay (1-8)

  • Fariseomantawan impuesteromantawan (9-14)

  • Jesusqa wawasta munarikun (15-17)

  • Qhapaj kamachej runa Jesusta tapukun (18-30)

  • Jesús ujtawan willan wañuchinankuta (31-34)

  • Jesusqa qhawarichin qolqeta mañakoj ciegota (35-43)

18  Chantá Jesusqa, kikincharispa yachachisqasninman yachacherqa mana saykʼuspa Diosmanta mañakunankupuni kasqanta.  Pay nerqa: “Uj llajtapi uj juez kasqa, payqa Diosta mana manchachikojchu, nitaj runastapis kasuta ruwajchu.  Chay llajtapeqa uj viuda kallasqataj, paytaj chay juezpaman rillajpuni: ‘Uj runawan demandapi purishayku, justiciata ruwapuway’, nispa.  Jueztaj unayta mana uyariyta munasqachu. Chaymantaraj sonqonpi nisqa: ‘Diostaqa mana manchachikunichu, nitaj runastapis kasunichu.  Kay viudataj sapa kuti umayta nanachiwan, chayrayku justiciata ruwapusaj, amaña kutin kutita jamuspa umayta nanachinawanpaj’, nispa”.  Chantá Señor Jesusqa nillarqataj: “¿Reparankichejchu imatachus juez nisqanta mana cheqan runa kaspapis?  ¿Manachu Diosqa ajllasqasninpaj justiciata ruwaponqa tuta pʼunchay paymanta mañakojtinku? Diosqa pacienciayoj. Chayrayku, ¿manachu paykunaman kutichenqa?  Noqa niykichej: Payqa usqhayllata justiciata paykunapaj ruwaponqa. Chaywanpis noqa* jamojtiy, ¿tarisajchu kay jallpʼapi chay jina creeyniyoj runasta?”, nispa.  Chantá Jesusqa kikincharispa yachachillarqataj, pikunachus allin runa kasqankuta yuyakuspa, wajkunata pisipaj qhawaj kanku, chaykunaman. Pay nerqa: 10  “Iskay runas temploman* risqanku Diosmanta mañakoj, ujnin fariseo kasqa, ujnintaj impuestero. 11  Fariseoqa sayaykuspa sonqonpi Diosmanta mañakusqa: ‘Diosníy, agradecekuyki. Noqaqa mana wajkuna jina suwachu, sajrachu, qhenchachu kani, nitaj kay impuestero jinallapischu. 12  Noqaqa semanapi iskay kutita ayunani, tukuy imasta japʼisqaymantataj sapa chunkamanta ujta qoni’, nispa. 13  Impuestero runatajrí, karullapi sayaspa mana cielollatapis qhawarisqachu, manachayqa pechonta takakuspa nisqa: ‘Diosníy, khuyarikuway ari, noqaqa juchasapa runa kani’, nispa. 14  Noqa niykichej: Chay impuesteroqa wasinman ripusqa aswan allin runapaj qhawasqa, chay fariseomanta nisqaqa. Ajina ari, pichus jatunchakojqa kʼumuykachachisqa kanqa, kʼumuykukojtajrí jatunchasqa kanqa”. 15  Chantá runasqa wawitasninkuta Jesusman apamorqanku, paykunaman makisninta churaykunanpaj. Yachachisqasnintaj chayta rikuspa chay runasta kʼamerqanku. 16  Jesustajrí wawitasta wajyaspa, yachachisqasninta nerqa: “Saqeychej wawasta noqaman jamunankuta, amataj jarkʼaychejchu, imaraykuchus Diospa Gobiernonqa paykuna jina kajkunajta. 17  Cheqatapuni niykichej: Pichus mana wawa jina Diospa Gobiernonta japʼikojqa, ni imarayku chayman yaykonqachu”, nispa. 18  Uj kamachej runataj taporqa: “Kʼacha Yachachej, ¿imatataj ruwanay tiyan wiñay kausayta japʼinaypajri?”, nispa. 19  Jesustaj kuticherqa: “¿Imaraykutaj kʼacha niwankiri? Dioslla kʼachaqa. 20  Qanqa kay kamachisqasta yachanki, ¿icharí? ‘Ama qhenchachakunkichu, ama runata wañuchinkichu, ama suwakunkichu, ama llulla testigomanta sayankichu, tataykita, mamaykitawan jatunpaj qhawanki’”, nispa. 21  Chay kamachejtaj nerqa: “Tukuy chaykunataqa wawa kasqaymantapacha juntʼani”, nispa. 22  Chayta uyarispa, Jesusqa payta nerqa: “Uj imatawanraj ruwanayki tiyan: Tukuy imasniykita vendemuspa, wajchasman chay qolqeta qopuy, ajinamanta cielopi may kapuyniyoj kanki, chantá qhepayta jamuy”, nispa. 23  Chayta uyarispa chay runaqa mayta llakikorqa, may jina qhapaj kasqanrayku. 24  Jesustaj payta qhawarispa nerqa: “Qhapajkunaqa mana Diospa Gobiernonman yaykuyta atillanqankuchu. 25  Uj camelloraj agujaj ninrinta pasayta atinman, uj qhapaj runa Diospa Gobiernonman yaykunanmantaqa”, nispa. 26  Chayta uyarejkunataj nerqanku: “Ajina kajtin, ¿pitaj salvakuyta atinmanri?”, nispa. 27  Jesustaj nerqa: “Runaspaj mana atikoj imasqa, Diospajqa atikullan”, nispa. 28  Pedrotajrí nerqa: “Yachanki jina, noqaykoqa tukuy imaykuta saqespa qhepaykita jamuyku”, nispa. 29  Jesustaj paykunata nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Pichus Diospa Gobiernonrayku wasinta, warminta, hermanosninta, tatanta, mamanta, wawasnintapis saqen chayqa, 30  kay tiempopi aswan ashkhataraj japʼenqa, jamoj tiempopitaj wiñay kausayta”, nispa. 31  Chantá Jesusqa 12 apostolesninta wajnejman pusaspa nerqa: “Uyariwaychej, Jerusalenman rishanchej, chaypitaj noqamanta* profetaspa tukuy qhelqasqanku juntʼakonqa. 32  Mana judío kajkunaman jaywaykuwanqanku, alqochakuwanqanku,* pʼenqayta kʼumuykachachiwanqanku, thoqaykuwanqankutaj. 33  Jasutʼiytawantaj wañuchiwanqanku, kinsa pʼunchayninmantaj kausarinpusaj”, nispa. 34  Apostolestaj chay nisqanta ni tumpallatapis entienderqankuchu. Paykunapajqa mana sutʼichu karqa, chayrayku mana repararqankuchu imatachus niyta munasqanta. 35  Jericó llajtaman Jesús chayaykushajtin, ñan patapi uj ciego tiyasharqa qolqeta mañakuspa. 36  Ashkha runasta pasajta uyarispataj, runasta tapukorqa imachus kashasqanta. 37  Paykunataj willarqanku: “Nazareno Jesús pasashan”, nispa. 38  Chay ciego runataj qhaparerqa: “¡Jesús, Davidpa Wawan, khuyarikuway ari!”, nispa. 39  Ñaupajta rejkunataj kʼamispa chʼinyakunanta nerqanku, paytajrí astawanraj qhaparerqa: “¡Davidpa Wawan, khuyarikuway ari!”, nispa. 40  Jesustajrí sayaytawan chay runata pusamunankuta kamacherqa. Chay runa qayllaykojtintaj Jesús taporqa: 41  “¿Imatataj munanki ruwapusunayta?”, nispa. Paytaj kuticherqa: “Señor, watejmanta rikuyta munani”, nispa. 42  Jesustaj nerqa: “Ñawisniyki rikuchun, creesqaykirayku sanoyasqa kanki”, nispa. 43  Ciegotaj chay ratopacha rikorqa, Jesuspa qhepantataj rerqa Diosta jatunchaspa. Chayta rikuspa tukuy runaspis Diosta jatunchallarqankutaj.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “runaj Wawan”. Glosariopi “Runaj Wawan” nisqata leeriy.
Chayri “Diospa wasinman”.
Griego parlaypeqa nin, “runaj Wawan”. Glosariopi “Runaj Wawan” nisqata leeriy.
Chayri “alqorakuwanqanku”.