Hechos 7:1-60

  • Estebanqa Jatun Juntaj ñaupaqenpi parlan (1-53)

    • Israelitaspa ñaupa tatasninku (2-16)

    • Moisesqa israelitasta pusaykachan. Qorimanta waka uñata yupaychanku (17-43)

    • Diosqa mana runaj ruwasqan templospichu tiyakun  (44-50)

  • Estebanta rumiswan chʼanqaykuspa wañuchinku (54-60)

7  Kuraj kaj sacerdotetaj Estebanta taporqa: “¿Chay nisqanku cheqachu?”, nispa.  Estebantaj kuticherqa: “Hermanosníy, tatasníy, uyariwaychej. May Jatun Diosqa ñaupa tatanchej Abrahanman rikhurerqa Mesopotamiapi kashajtin, manaraj Harán llajtaman tiyakoj ripushajtin.  Kaytataj nerqa: ‘Jallpʼaykita, parientesniykitawan saqespa, noqa rikuchisqayki chay jallpʼaman ripuy’, nispa.  Ajinamanta Abrahanqa caldeospa jallpʼankuta saqespa Haranman tiyakoj riporqa. Chaypi tatan wañupojtintaj, Diosqa kay jallpʼamanñataj jampunanta nerqa, maypichus kunan tiyakushankichej, chayman.  Diosqa ni chaki sarunan chhikallantapis kay jallpʼamanta Abrahanman qorqachu. Chaywanpis kay jallpʼata payman qonantapuni nerqa, wañupojtinpis mirayninpaj kananta nerqa. Chaytataj Dios nerqa Abrahán manaraj wawayoj kashajtin.  Diosqa payta nillarqataj miraynin waj nacionpi forasteros kanankuta, runastaj paykunata 400 watasta kamachisninkupaj japʼikapunankuta, ñakʼarichinankuta* ima.  Diosqa nillarqataj: ‘Chay ñakʼarichej naciontaqa noqa juzgasaj. Chaymanta qhepatataj paykunaqa llojsimuspa kay cheqapi yupaychawanqanku’, nispa.  ”Chantapis circuncisión* nisqa tratota Abrahanwan ruwarqa. Abrahanqa Isaacpa tatan karqa, pusaj pʼunchayninmantaj Isaacta circuncidarqa, Isaactaj Jacobpa tatan karqa,* Jacobtaj 12 aylluspa tatasninkojta tatanku karqa.  Chay aylluspa tatasninkoqa Josemanta envidiakuspa Egiptomanta runasman payta venderparqanku. Diostajrí Josewan kasharqa, 10  tukuy ñakʼariykunasninmantapis librarqa. Egiptomanta rey* Faraonpa ñaupaqenpitaj allinpaj qhawasqa kaytawan yachaytawan qorqa. Faraontaj Joseta churarqa Egiptota kamachinanpaj, tukuy wasinpi kajkunatawan. 11  Chantá Egiptopi, Canaanpipis manchay yarqhay kasqanrayku ñakʼariy karqa, ñaupa tatasninchejpis mana mikhunata tariyta aterqankuchu. 12  Jacobtaj Egiptopi mikhuna kasqanta uyarispa, ñaupa tatasninchejta chayman kacharqa. 13  Ujtawan Egiptoman kutejtinkutaj Joseqa hermanosninman rejsichikorqa, ajinapi Faraonqa Josejpa familianta rejserqa. 14  Josetajrí Canaanmanta wajyacherqa tatan Jacobta, tukuy parientesnintawan, tukuyninkutaj 75 runas* karqanku. 15  Ajinamanta Jacobqa Egiptoman riporqa, chaypitaj wañuporqa. Ñaupa tatasninchejpis chayllapitaj wañuporqanku. 16  Chantá paykunaj tullusninkuta Sichemman aparqanku, chaypitaj sepulturaman pʼampaykorqanku. Chay sepulturataqa Abrahán ranterqa Hamorpa wawasninmanta. 17  ”Dios imatachus Abrahanman qonantapuni nisqan juntʼakunanpaj tiempo qayllamushajtin, israelitasqa Egiptopi ashkhaman mirarqanku. 18  Chantá Egiptopi waj reyñataj sayarerqa, paytaj Joseta mana rejserqachu. 19  Chay reyqa ñaupa tatasninchejta qʼoteaspa kamacherqa juchʼuy wawitasninkuta wijchʼunankuta amaña kausanankupaj. 20  Chay tiempollapitaj Moisés nacekorqa, Diospa ñaupaqenpitaj kʼacha wawita karqa. Kinsa killankamataj tatanpa wasinpi uywasqa karqa. 21  Chantá saqerparisqa kajtintaj, Faraonpa warmi wawan apakapuspa wawanta jina uywakaporqa. 22  Ajinamanta Moisesqa yachachisqa karqa egipcio runaspa tukuy yachachiyninkupi, atiyniyojtaj karqa parlasqanpi, ruwasqanpipis. 23  ”Tawa chunka watayojña kashajtintaj sonqon aysarqa israelita hermanosninta waturikoj* rinanpaj. 24  Rispataj rikorqa uj egipcio runa, uj israelitata maqashajta, Moisestaj israelitaman kutikuspa chay egipciota wañurparicherqa. 25  Moisesqa yuyarqa hermanosnin reparanankuta paynejta Dios paykunata salvananta, paykunatajrí mana chayta repararqankuchu. 26  Qʼayantintaj Moisesqa iskay israelitasta maqanakojta rikuspa paykunaman qayllaykorqa, allinyachiyta munaspataj paykunata nerqa: ‘Qhari masisníy, qankunaqa hermanos kankichej, ¿imaraykutaj qankunapura maqanakushankichejri?’, nispa. 27  Runa masinta maqajtajrí, Moisesta tanqarparispa nerqa: ‘¿Pitaj qanta churasunki kamachejniyku, juezniykutaj kanaykipajri? 28  ¿Noqatañatajchu wañuchiyta munawanki, imaynatachus egipcio runata qayna wañucherqanki ajinata?’, nispa. 29  Moisesqa chayta uyarispa Egiptomanta ayqekorqa, Madián jallpʼapitaj forastero jina tiyakorqa. Chaypitaj casarakuspa iskay qhari wawasniyoj karqa. 30  ”Tawa chunka watas qhepamantaj Moisés chʼinnejpi kashajtin Sinaí orqo qayllapi uj ángel payman rikhurerqa, laurashaj khishkarara chʼajrapi. 31  Moisesqa chayta rikuspa mayta tʼukorqa. Imachus kasqanta yachananpaj chimpaykushajtintaj Jehová* Diospa parlamusqanta uyarerqa: 32  ‘Noqa kani ñaupa tatasniykej Diosnin, Abrahanpata, Isaacpata, Jacobpatawan’, nispa. Moisestajrí manchariywan kharkatitispa manaña qhawariyllatapis munarqachu. 33  Jehová* Diostaj Moisesta nerqa: ‘Jukʼutasniykita orqhokuy. Maypichus sayashanki chay jallpʼaqa ajllakusqay jallpʼamin. 34  Cheqamanta noqa rikuni imaynatachus israelita wawasniy Egiptopi ñakʼarishasqankuta, uyarinitaj sonqo nanayta waqashasqankuta. Paykunata kacharichinaypaj uraykamuni. Kunanqa Egiptoman kachasqayki’, nispa. 35  Chay Moisestamin israelitasqa tanqarparispa nerqanku: ‘¿Pitaj qanta kamachejta, jueztataj churasorqari?’, nispa. Diostaj payllatataj kacharqa paykunaj kamachejninku, kacharichejninkutaj kananpaj, khishkarara chʼajrapi rikhurerqa chay angelnejta. 36  Moisesllataj orqhomorqa ñaupa tatasninchejta Egiptomanta, tʼukuna imasta, milagrostawan ruwaspa Egiptopi, Puka Qochapi, chʼinnejkunapipis 40 watas juntʼata. 37  ”Chay Moisesmin israelitasman nerqa: ‘Diosqa hermanosniykichej ukhumanta uj profetata qankunapaj sayarichenqa, noqata jina’, nispa. 38  Chay Moisesmin israelitaswan chʼin pampapi kasharqa. Payqa Sinaí orqopi parlarqa uj angelwan, jinallataj ñaupa tatasninchejwanpis. Moisesllataj Diosmanta kausay palabrasta japʼerqa noqanchejman qonawanchejpaj. 39  Ñaupa tatasninchejtaj mana payta kasuyta munaspa qhesacharqanku, sonqonkupitaj Egiptoman kutiripuyta munarqanku. 40  Chayrayku Aaronta nerqanku: ‘Dioskunata ruwapuwayku ñaupaqeykuta rinankupaj. Egiptomanta orqhomuwarqayku chay Moisesqa imanakunchus, mana yachaykuchu’, nispa. 41  Chay pʼunchaykunapitaj qorimanta waka uñata ruwarqanku, uywasta apamuspataj chay waka uñaj ñaupaqenpi qʼolacherqanku, chayta ruwasqankumantataj kusikorqanku. 42  Chayrayku Diosqa paykunamanta karunchakorqa, saqerqataj intita, killata, chʼaskastawan yupaychanankuta, profetaspa libronkupi qhelqasqa kasqanman jina. Chaypi nin: ‘Israelitas, ¿noqamanchu jaywanasta, uywa wañuchisqastawan jaywawarqankichej chʼinnejpi 40 watasta kashaspa? 43  Astawanpis Molocpa toldontaraj, Refán nisqa diospa chʼaskantawan apaykacharqankichej, chaykunataqa qankunalla ruwakorqankichej yupaychanaykichejpaj. Chayrayku Babiloniamanta aswan karumanraj presosta apachisqaykichej’. 44  ”Ñaupa tatasninchejpataqa Dios paykunawan kashasqanta rikuchej toldo chʼin pampapi karqa, chaytataj Dios kamacherqa Moisés ruwananta, maychus rikuchisqanman jina. 45  Chay toldotaqa ñaupa tatasninchejpis japʼillarqankutaj, chantá Josuewan khuska apaykorqanku nacionespa jallpʼankuman, mayqenkunatachus Dios qharqorqa ñaupa tatasninchejpa ñaupaqenkumanta, chayman. Chay toldotaj kaypi karqa Davidpa tiemponkama. 46  Davidqa Dioswan allinpaj qhawachikuyta tarerqa, paymantataj mañakorqa wasita ruwajta saqenanta Jacobpa Diosninpaj. 47  Chaywanpis Salomón chay wasitaqa ruwarqa. 48  Aswan Patapi kaj Diostajrí mana runaj makinwan ruwasqa wasispichu tiyakun, imaynatachus profetapis nin: 49  ‘Jehová* Diosqa nin: Cieloqa kamachina tiyanay, jallpʼataj chaki sarunay. ¿Ima laya wasitataj ruwapuwankichejri? Chayri, ¿maypitaj samarikunay cheqari? 50  ¿Manachu kay tukuy imastaqa noqa ruwarqani?’, nispa. 51  ”Kʼullu runas, qankunaqa sonqoykichejmanta ninriykichejmantapis mana circuncidasqachu kankichej, Diospa atiyninmantaj* churanakullankichejpuni, imaynatachus ñaupa tatasniykichej churanakorqanku, ajinata. 52  ¿Mayqen profetatataj ñaupa tatasniykichej mana qhatiykacharqankuchu? Paykunaqa ñaupajmantapacha cheqan runa jamunanta willajkunata wañucherqanku. Chay cheqan runatarí qankunañataj japʼichispa wañuchinkichej. 53  Diosqa angelesnejta Leyta qosorqachej, qankunatajrí mana kasorqankichejchu”, nispa kuticherqa Estebanqa. 54  Chayta uyarispataj paykunaqa Estebanpaj sinchʼita phiñakorqanku kirusninkuta kʼarurakunankukama. 55  Estebantajrí Diospa atiyninwan* juntʼa kaspa, cielota qhawarispa rikorqa Diospa jatun kayninta, Jesustapis Diospa pañanpi sayashajta, 56  nerqataj: “Qhawariychej, cielota kicharisqata rikushani, runaj Wawantapis* Diospa pañanpi sayashajta”, nispa. 57  Chayta uyarispa paykunaqa sinchʼita qhaparispa ninrisninkuta makisninkuwan tapaykukorqanku, tukuyninkutaj ujllata Estebanman phawaykorqanku. 58  Llajtamanta jawaman orqhospataj rumiswan chʼanqaykorqanku. Chay chʼanqaj llulla testigostaj, mantosninkuta saqekorqanku Saulo sutiyoj jovenpa ñaupaqenman. 59  Chʼanqaykushajtinkutaj Estebanqa kay jinata mañakorqa: “Señor Jesús, makisniykipi kausayniyta saqeni”, nispa. 60  Qonqoriykukuspataj sinchʼita qhaparerqa: “Jehová* Diosníy, ama kay juchata ruwasqankumanta paykunata castigaychu”, nispa. Chayta niytawantaj wañuporqa.*

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “estropeanankuta”.
Glosariopi “Circuncisión” nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “Isaactaj kikillantataj Jacobta circuncidarqa”.
Chayri “kamachej”.
Chayri “almas”. Glosariopi “Alma” nisqata leeriy.
Chayri “qhawarej”.
Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Chayri “espíritu santomantaj”. Glosariopi “Espíritu santo” nisqata leeriy.
Chayri “Estebantajrí espíritu santowan”. Glosariopi “Espíritu santo” nisqata leeriy.
Glosariopi “Runaj Wawan” nisqata leeriy.
Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “puñukaporqa”.