Hechos 16:1-40

  • Pabloqa Timoteota ajllan pusananpaj (1-5)

  • Pabloqa mosqoypi jina Macedoniamanta uj runata rikun (6-10)

  • Lidiaqa creejman tukupun (11-15)

  • Pablowan Silaswan carcelpi (16-24)

  • Carcelerowan wasinpi kajkunawan bautizakunku (25-34)

  • Pabloqa mañakun kamachejkunapuni carcelmanta orqhonankuta (35-40)

16  Chantá Pabloqa Derbeman, Listramanwan chayarqa. Chaypeqa uj creej runa Timoteo sutiyoj karqa, paypa mamanqa creej judía karqa, tatanrí griego karqa.  Listrapi, Iconiopi tiyakoj hermanosqa Timoteomanta allinta parlaj kanku.  Pabloqa Timoteota pusayta munarqa, judiosraykutaj circuncidarqa,* imaraykuchus chay llajtaspeqa tukuy judíos yacharqanku Timoteoj tatan griego kasqanta.  Chantá llajtamanta llajta rispa, hermanosman willarqanku imastachus Jerusalenpi kaj apostoleswan, ancianoswan* kamachisqankuta, chaykunata paykunapis juntʼanankupaj.  Ajinamanta congregacionesqa* creesqankupi kallpachasqa karqanku, sapa diataj creejkunaqa astawan astawan yapakusharqanku.  Chantapis paykunaqa Frigianta, Galacianta pasarqanku, imaraykuchus Diosqa atiyninwan* paykunata jarkʼarqa, ama Asia provinciapi Diospa palabranta willanankupaj.  Chantá Misiaman chayaspa, Bitiniaman yaykuytapuni munarqanku, Jesustaj Diospa atiyninnejta* paykunata jarkʼarqa.  Ajinamanta Misianta pasaspa, Troasman rerqanku.  Chʼisintaj Pabloqa mosqoypi jina rikorqa, Macedoniamanta uj runata. Chay runaqa ñaupaqenpi sayaykuspa mañakusharqa: “Jamuriy ari Macedoniaman, yanaparinawaykupaj”, nispa. 10  Pablo mosqoypi jina rikusqantawan, Macedoniaman rinaykupaj wakichikorqayku, imaraykuchus repararqayku Dios wajyachiwasqaykuta, sumaj willaykunata paykunaman willamunaykupaj. 11  Troasmantataj yakunta barcopi cheqanta rerqayku Samotracia churukama, qʼayantintaj Neapolisman chayarqayku. 12  Chaymantataj Romaj atiyninpi kaj Filipos llajtaman rerqayku, chay llajtaqa Macedonia japʼiymanta aswan sumaj llajta karqa. Chaypitaj pisi pʼunchaykunata qhepakorqayku. 13  Samarikuna Pʼunchaytaj llajtaj punkunta llojsispa, mayu kantuman rerqayku, yuyarqaykutaj runasqa chaypi tantakushasqankuta Diosmanta mañakunankupaj. Tiyaykukuspataj willayta qallarerqayku chaypi tantasqa kaj warmisman. 14  Ujnin warmitaj Tiatira llajtamanta Lidia sutiyoj karqa, payqa kulli ropasta vendej, Diostataj yupaychaj. Lidiaqa uyarishawarqayku, Jehová* Diostaj paypa sonqonta kicharerqa Pabloj nisqanta japʼikunanpaj. 15  Chantá Lidiaqa bautizakorqa wasinmanta kajkunawan khuska, niwarqaykutaj: “Sichus qankuna yuyankichej Jehová* Diospi creesqayta chayqa, wasiyman jamuspa qheparikuychej”, nispa. Ajinamanta wasinman pusawarqaykupuni. 16  Uj pʼunchay Diosmanta mañakuna cheqaman rishajtiyku, uj sipas kamachi taripawarqayku. Payqa supayniyoj kaspa, adivinasqanrayku ashkha qolqeta ganachej patronesninta, runaspa suertenkuta qhawaspa. 17  Chay sipasqa Pablota, noqaykutawan qhatishallawarqaykupuni, qhaparispataj nisharqa: “Kay runasqa Aswan Patapi kaj Diospa kamachisnin kanku, paykunaqa salvación ñanmanta willashasunkichej”, nispa. 18  Ajinata qhaparispa ashkha pʼunchaykunataña qhatiwarqayku. Pablotajrí amisqaña kaspa, kutiriytawan sipaspi karqa chay supayta nerqa: “Jesucristoj sutinpi kamachiyki paymanta llojsinaykita”, nispa. Chay ratopachataj supayqa chay sipasmanta llojserqa. 19  Chantá sipaspa patronesnenqa manaña qolqeta gananankuta yachaspa, Pablotawan Silastawan japʼispa mercado plazaman qhatatarqanku, maypichus kamachejkuna kasharqanku chayman. 20  Chay llajtata kamachejkunaman pusaspataj nerqanku: “Kay runasqa judíos kanku, llajtanchejtataj chʼajwachishanku. 21  Waj jina yachachiykunata yachachishanku, mayqentachus noqanchej romanos jinaqa mana japʼiyta atisunmanchu, nitaj ruwaytapis”, nispa. 22  Runastaj ujllata Pabloj contranta, Silaspa contrantawan oqharikorqanku. Llajtata kamachejkunataj kamacherqanku, ropasninkuta lluchʼuspa paykunata varaswan seqʼonankuta. 23  Manchayta seqʼoykuytawantaj carcelman paykunata wisqʼaykucherqanku, carcelerotataj kamacherqanku sumajta qhawananta ama ayqenankupaj. 24  Carcelerotaj kamachisqankuman jina aswan ukhuman paykunata wisqʼaykorqa, chakisninkutataj cepoman* japʼiykucherqa. 25  Chaupi tutata jinataj Pablowan Silaswanqa Diosmanta mañakusharqanku, takispataj Diosta alabasharqanku, waj presostaj paykunata uyarisharqanku. 26  Chantá ujllata jallpʼaqa sinchʼita ikhakorqa, carcelpa cimientosnintaj kuyurerqa. Chay ratopachataj punkuspis kicharirakorqanku, tukuynin presospa cadenasninkutaj phaskarakorqanku. 27  Carcelerotaj rijchʼariytawan cárcel punkusta kichasqasta rikuspa, yuyarqa presos ayqesqankuta, espadanta orqhospataj wañuchikuyta munasharqa. 28  Pablotajrí sinchʼita qhaparispa nerqa: “¡Ama wañuchikuychu! Tukuyniyku kaypi kakushayku”, nispa. 29  Carcelerotaj kʼanchanasta qochikuspa usqhay usqhayta yaykorqa, kharkatitispataj Pablojpa, Silaspa ñaupaqenkuman qonqoriykukorqa. 30  Jawaman orqhospataj paykunata taporqa: “Wiraqochisníy, ¿imatataj ruwanay tiyan salvasqa kanaypajri?”, nispa. 31  Paykunataj kuticherqanku: “Señor Jesuspi creey, salvasqataj kanki, qanpis, wasiykipi kajkunapis”, nispa. 32  Chantá payman, tukuy wasinpi kajkunamanpis Jehová* Diospa palabranta willarqanku. 33  Carcelerotaj chay tutapacha paykunata pusaspa nanasqasninkuta jamperqa. Chay ratopachataj paywan tukuy familianwan bautizakorqanku. 34  Carceleroqa Pablota Silastawan wasinman pusaykuspa, paykunaman mikhunata jaywarerqa, wasinpi tukuy kajkunawan khuskataj Diospi creesqanmanta mayta kusikorqa. 35  Llajtata kamachejkunaqa tutamanta guardiasta kacharqanku carcelerota nimunankupaj: “Chay runasta kacharipuy”, nispa. 36  Carcelerotaj chay nisqankuta Pabloman willamorqa: “Llajtata kamachejkunaqa runasta kachamunku iskayniykichej kacharisqa kanaykichejpaj. Kunanqa llojsispa allillanta rerqapuychej”, nispa. 37  Pablotaj paykunaman willacherqa: “Noqaykutaqa romanos kashajtiykupis mana juchachaspalla tukuypa ñaupaqenpi seqʼochiwayku, carcelmantaj wisqʼaykuwayku. Kunanqa, ¿pakayllamantachu kacharichishawayku? ¡Mana jinachu kanqa! Paykuna kikin jamuchunku orqhonawaykupaj”, nispa. 38  Guardiastaj llajtata kamachejkunaman chay nisqankuta willamorqanku. Kamachejkunataj mancharikorqanku, Pablowan Silaswan romanos kasqankuta yachaspa. 39  Chayraykutaj jamuspa Pablomanta Silasmantawan mañakorqanku ama phiñakunankuta, carcelmanta orqhospataj, mañakullarqankutaj chay llajtamanta ripunankuta. 40  Pablowan Silaswantaj carcelmanta llojsispa Lidiaj wasinman rerqanku, hermanoswan tinkuspataj paykunata kallpacharqanku, chantá riporqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi “Circuncisión” nisqata leeriy.
Glosariopi “Anciano” nisqata leeriy.
Glosariopi “Congregación” nisqata leeriy.
Chayri “imaraykuchus espíritu santoqa”. Glosariopi “Espíritu santo” nisqata leeriy.
Glosariopi “Espíritu” nisqata leeriy.
Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.
Glosariopi “Cepo” nisqata leeriy.
Glosariopi “Jehová” nisqata leeriy.