Ir al contenido

Ir al índice

Filipenses 1:1-30

KAYKUNAMANTA PARLAN

  • Pabloj napaykuynin (1, 2)

  • Pabloqa Diosman graciasta qon, mañakun ima (3-11)

  • Jarkʼaykuna kajtinpis, sumaj willaykunaqa willakullanpuni (12-20)

  • “Cristopaj kausani. Wañusaj chaytaj allinniypaj” (21-26)

  • Sumaj willaykunata willajkuna jina kausaychej (27-30)

1  Noqa Pablo, Timoteowan khuska, Cristo Jesuspa kamachisnin kayku. Kay cartata qhelqamuni, Filipospi Cristo Jesuspa yachachisqasninman, pikunachus Diospaj tʼaqasqa kankichej chaykunaman, jinallataj ancianosman,* siervos ministerialesmanpis:*  Qankunapaj jatun khuyakuy kachun, sonqo tiyaykuytaj Tatanchej Diosmanta, Señor Jesucristomantawan.  Qankunamanta yuyarikuspa, Diosniyman graciasta qonipuni.  Chayta ruwani sapa mañakuspa.* Noqaqa tukuy qankunapaj kusiywanpuni Diosmanta mañakuni.  Imaraykuchus qankunaqa sumaj willaykuna willakunanpaj yanapakorqankichej, chay willayta uyarisqaykichej pʼunchaymantapacha kunankama.  Sutʼita yachani, Diosqa pichus qankunapi allin ruwayta qallarerqa, payllataj chay ruwayta tukuchananta Cristo Jesuspa pʼunchayninpi.  Chayta qankunamanta yuyasqaytaj allinpuni. Imaraykuchus sonqoypi kashankichej. Tukuy qankunaqa presochasqa kashajtiy yanapawarqankichej. Yanapallawarqankichejtaj leymanta valekuspa, sumaj willaykuna ni ima jarkʼayniyoj willakunanpaj. Ajinamanta qankunaqa noqawan khuska, Diospa jatun khuyakuyninta japʼerqankichej.  Diosqa yachan, may jinatapunichus tukuy qankunata rikuyta munasqayta. Imaraykuchus noqaqa Cristo Jesús jinallataj munakuykichej.  Diosmanta mañakullanipuni, munakuyniykichej astawan astawan wiñananta cheqa yachaypi, sumajta reparaypi ima. 10  Diosmanta mañakullanitaj, imaschus aswan allin imas kasqanta reparanaykichejta. Ajinamanta Cristoj pʼunchayninkama mana kʼaminas kanaykichejpaj, nitaj wajkunata urmachinaykichejpaj. 11  Diosmanta mañakullanitaj, Jesucristonejta cheqan ruwaykunata astawan astawan ruwanaykichejta. Ajinamanta Dios jatunchasqa, yupaychasqataj kananpaj. 12  Kunanqa hermanosníy, yachanaykichejta munani, imaspichus rikukusqayqa sumaj willaykuna willakunallanpajpuni kasqanta. 13  Ajinapi Romamanta reypa* soldadosnin, jinallataj wajkunapis Cristorayku presochasqa kashasqayta uyarerqanku. 14  Señorta sirvishanku chay hermanosqa, casi tukuyninku kallpachasqa kanku, presochasqa kasqayrayku. Mana manchachikuspataj Diospa palabranmanta astawan astawan parlashanku. 15  Cheqamanta wakenqa, Cristomanta willashanku envidiakusqankurayku, churanakusqankuraykutaj. Wakintajrí allin sonqowan willashanku. 16  Paykunaqa munakuyniyoj kasqankurayku Cristomanta willashanku. Imaraykuchus yachanku, noqaqa yanapakunaypaj churasqa kasqayta, sumaj willaykuna ni ima jarkʼayniyoj willakunanpaj. 17  Chaywanpis chay ujkunaqa, churanakuyta munaspa willashanku, manataj allin sonqowanchu. Paykunaqa presochasqa kashajtiypis ñakʼarichiwayta munanku. 18  ¿Imataj chayrayku kashan? Runasqa Cristomanta willakusqanta uyarishanku. Chayta willajkuna allin sonqowan willajtinkupis chayri manapis. Noqataj chaymanta kusikuni, kusikullasajpunitaj. 19  Imaraykuchus yachani, chayqa salvanawanta. Chaytaj kanqa, qankuna Diosmanta mañapuwasqaykichejrayku, jinallataj Diospa atiyninwan* Jesucristo yanapawasqanrayku. 20  Noqaqa yachani, suyakunitaj ni imaynamanta pʼenqachisqa kanayta. Astawanqa Cristota ñaupajta jina kunan jatunchani, mana manchachikuspa parlasqayrayku. Noqaqa* payta jatunchasaj kausaspapis chayri wañuspapis. 21  Kausaspaqa Cristopaj kausani. Wañusaj chaytaj allinniypaj kanqa. 22  Chaywanpis aycha cuerpopi kausallasajpuni chayqa, Cristopaj astawan llankʼayta atisaj. Jinapis imatachus ajllakunaytaqa mana nisajchu. 23  Mana yachanichu chay iskaymanta mayqentachus ajllakunayta. Cristowan kanaypaj kacharichisqa kayta munani. Chayqa aswan sumajpuni kanman. 24  Chaywanpis qankunapajqa, aycha cuerpopi kausanallaypuni aswan allin. 25  Chayrayku yachani kausanallaytapuni. Arí, noqaqa tukuy qankunawan kallasajpuni, Diospaj llankʼasqaykichejpi ñauparinaykichejpaj, creeyniykichejpipis kusisqa kanaykichejpaj. 26  Ajinamanta noqa qankunaman kutimojtiy, aswan kusisqa kanaykichejpaj, Cristo Jesuspa yachachisqasnin kasqaykichejrayku. 27  Cristomanta sumaj willaykunata willajkuna jina kausaychej. Ajinamanta noqa qankunaman rejtiypis chayri mana rejtiypis, qankunaqa sumaj sayasqa, uj yuyaylla,* ujchasqataj* kankichej. Chantapis uj sonqolla kankichej, sumaj willaykunapi creenallaykichejpajpuni. 28  Contraykichejpi kajkunamanta ama manchachikuychejchu. Tukuy chaykunaqa rikuchin, paykuna chinkachisqa kanankuta, qankunataj salvasqa kanaykichejta. Chaytaj Diosmanta jamun. 29  Qankunaqa mana Cristopi creeyllatachu may allinpaj qhawanaykichej tiyan, manaqa payrayku ñakʼariytapis. 30  Imaynatachus llakiykunapi kaspa kallpachakojta rikuwarqankichej, ajinallatataj qankunapis llakiykunapi kaspa kallpachakushankichej. Qankuna yachankichej jinataj, noqaqa kallpachakushallanipuni.

Sutʼinchaykunasnin

Glosariopi “Anciano” nisqata leeriy.
Glosariopi “Siervo ministerial” nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa sinchʼita mañakuymanta parlashan.
Chayri “kamachejpa”.
Glosariopi “Espíritu” nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Cuerpoywan”.
Griego parlaypeqa nin, “uj espiritulla”. Glosariopi “Espíritu” nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “uj almalla”. Glosariopi “Alma” nisqata leeriy.