Efesios 1:1-23

  • Pabloj napaykuynin (1, 2)

  • Diospa bendicionesnin (3-7)

  • Tukuy ima Cristopi tantasqa kanqa (8-14)

    • Señalasqa tiempo juntʼakojtin, ‘tukuy ima maychus kajta ruwakonqa’ (10)

    • Diospa atiyninwan sellasqa kayqa, “garantía jina” (13, 14)

  • Pabloqa Efesopi kajkunaj creeyninkumanta Diosman agradecekun, paykunapajtaj mañapun (15-23)

1  Noqa Pabloqa, Diospa munayninrayku Cristo Jesuspa apostolnin kani. Kay cartata qhelqamuni, Éfeso llajtapi Diospaj tʼaqasqa kajkunaman, pikunachus cheqa sonqos, Cristo Jesuspa yachachisqasnintaj kanku, chaykunaman:  Qankunapaj jatun khuyakuy kachun, sonqo tiyaykuytaj Tatanchej Diosmanta, Señor Jesucristomantawan.  Jatunchasqa kachun Dios, pichus Señorninchej Jesucristoj Tatan. Imaraykuchus payqa, noqanchej Cristoj yachachisqasninman imaymana bendicionesta cielopi qowanchej.  Diosqa, niraj kay mundo qallarishajtin* ajllawarqanchej Cristowan khuska kananchejpaj. Ajinamanta paypa ñaupaqenpi munakuyta rikuchinanchejpaj, jinallataj paypaj tʼaqasqas, mana juchayojtaj kananchejpaj.  Diosqa ñaupajmantaña wawasninta jina ajllawarqanchej, Jesucristonejta rejsikapunawanchejpaj. Chayta pay ruwarqa kusichisqanman jina, munayninman jinataj.  Ajinamanta runas Diosta jatunchanankupaj. Imaraykuchus Diosqa jatun khuyakuyninta munasqa Wawannejta rikuchiwarqanchej.  Noqanchejqa Wawannejta preciowan kacharichisqa kanchej. Arí, juchasninchejqa paypa yawarninnejta pampachasqa kanku. Cheqamantapuni Diospa jatun khuyakuynenqa may jina.  Diosqa chay jatun khuyakuyninta noqanchejpaj ashkhayacherqa, tukuy yachayta, entiendeyta ima qowasqanchejnejta.  Payqa munayninpa pakasqa yachayninta rejsichiwarqanchej. Chay pakasqa yachaytaj payta kusichisqanman jina, munayninman jinataj kashan. 10  Payqa munarqa wakichisqanman jina tukuy ima maychus kajta ruwakunanta. Chaytaj señalasqa tiempo juntʼakojtin kanqa. Ajinamanta tukuy ima Cristopi tantasqa kananpaj, cielopi kaj imas, kay jallpʼapi kaj imaspis. Arí, tukuy ima Cristopi tantasqa kanqa. 11  Noqaykoqa paywan ujchasqa kashayku. Diostaj Cristowan khuska herenciata japʼinaykupaj, ñaupajmantaña munayninman jina ajllawarqayku. Imaraykuchus payqa tukuy imata munayninman jina ruwan. 12  Noqaykoqa Cristopi ñaupajta suyakojkuna kayku. Diostaj ñaupajmantaña ajllawarqayku, noqaykunejta jatunchasqa, yupaychasqa ima kananpaj. 13  Qankunapis cheqa kaj palabrata uyarisqaykichejtawan, Cristopi suyakullarqankichejtaj. Chay palabraqa kashan salvacionniykichejmanta sumaj willaykuna. Chaypi creesqaykichejtawantaj, Cristonejta sellasqa karqankichej Diospa atiyninwan,* mayqentachus Dios qonanta nerqa, chaywan. 14  Chaytaj herenciata japʼinanchejpaj garantía jina. Diosqa chayta ruwarqa llajtanta preciowan kacharichinanpaj. Ajinamanta Diosqa may jatunchasqa kanqa. 15  Noqaqa uyarini qankuna Señor Jesuspi creesqaykichejta, Diospaj tukuy tʼaqasqa kajkunatapis munakusqaykichejta. Chayrayku 16  qankunamanta Diosman graciasta qonipuni. Paymanta mañakushaspataj, qankunamanta yuyarikunipuni. 17  Señorninchej Jesucristoj Diosnenqa, atiyniyoj Tata. Paymanta mañakuni atiyta qosunaykichejta. Ajinamanta qankuna yachayniyoj kanaykichejpaj, paypa sutʼinchasqan imastataj entiendenaykichejpaj. Chayta ruwaspaqa payta sumajta rejsinkichej. 18  Paymin sonqoykichejpa ñawisninta kʼanchaykorqa. Ajinamanta yachanaykichejpaj, ima suyakuymanchus wajyasqa kasqaykichejta. Yachanallaykichejpajtaj ima jatuchaj bendicionestachus paypaj tʼaqasqa kajkunaman herenciata jina qonanta. 19  Chantapis yachanaykichejpaj, noqanchej creejkunapaj imayna jatunchus atiynin kasqanta. Chaytaj rikukun imaynatachus Dios jatun atiyninta apaykachasqanpi. 20  Diosqa chay atiyllawantaj Cristotapis wañusqas ukhumanta kausaricherqa. Chantá cielopi pañanman tiyaykucherqa, 21  tukuy gobiernosmanta, atiyniyojkunamanta, kallpayojkunamanta, kurajkunamanta, tukuy sutismanta ima aswan patapi kananpaj. Ajinataj kanqa mana kay tiempollapichu,* manaqa jamoj pʼunchaykunapipis. 22  Diosqa tukuy imata churarqa Cristoj chakisnin uraman. Jinallataj payta churarqa tukuy imapi congregacionpa* uman kananpaj. 23  Congregacionqa paypa cuerpon, paywantaj juntʼasqa kashan. Paymin tukuy imata juntʼachin.

Sutʼinchaykunasnin

Kaypeqa parlashan Adanpa Evajpa wawasninkumanta.
Chayri “espíritu santowan”. Glosariopi “Espíritu santo” nisqata leeriy.
Glosariopi “Kay mundoj imasnin” nisqata leeriy.
Glosariopi “Congregación” nisqata leeriy.