Ir al contenido

¿Imaraykú Jehovaj testigosnin tantakuna wasisninkuta mana iglesia nispa sutichankuchu?

¿Imaraykú Jehovaj testigosnin tantakuna wasisninkuta mana iglesia nispa sutichankuchu?

 Biblia griego qallupi qhelqakushajtin “iglesia” nisqa palabraqa, uj qotu runas Diosta yupaychajkunamanta parlanapaj oqharikoj, nitaj uj tantakuna wasimanta parlanapajchu.

 Sutʼincharinapaj, apóstol Pablo Romamanta cristianosman uj cartata qhelqashajtin, Aquilaman, Priscilamanpis napaykunata chayacherqa, chantá nerqa: “Paykunaj wasinkupi iglesiatapis sutiypi napaykullaychejtaj”, nispa (Romanos 16:5). Kaytaj sutʼita rikuchiwanchej Pabloqa napaykunata uj qotu runasman apachisqanta, pikunachus Aquilaj, Priscilaj wasinkupi tantakusharqanku chaykunaman. a

 Chayrayku, iglesia nispa tantakuna wasiykuta sutichanaykumantaqa, Tantakuna Wasi nispa sutichayku.

¿Imarayku Tantakuna Wasi nispa sutichanku?

 Ashkha imasrayku ajinata sutichayku, sutʼincharinapaj:

 Wajyarisqataj kanki wasiyki qayllapi kaj Tantakuna Wasiykuman jamunaykipaj, ajinamanta yachanki imaynachus Jehovaj testigosninpa tantakuyniyku kasqanta.

a Ajina rimaykunapis kay versiculospi rikhurillantaj: 1 Corintios 16:19; Colosenses 4:15; Filemón 1, 2.