Ir al contenido

¿Ima qolqewantaj Jehovaj testigosnin jallpʼantinpi willanku?

¿Ima qolqewantaj Jehovaj testigosnin jallpʼantinpi willanku?

 Jehovaj testigosnenqa qolqeta munasqaykuman jina churayku jallpʼantinpi Diosmanta willakunanpaj. a Tantakuyku chay lugarespi qolqeta churanapaj cajitas tiyan. Chantapis Internetnejta ashkha imaspaj qolqeta apachiyta atiyku. Qolqetaqa churaykuman jallpʼantinpi willakunanpaj chayri congregacionniykoj gastosninpaj, iskayninpajpis ujllapi churallaykumantaj.

 Mana diezmota mañaykuchu, nitaj mashkhatachus qolqeta churanankuta niykuchu (2 Corintios 9:7). Chantapis mana ofrendata mañaykuchu, nillataj qolqeta cobraykuchu runas reunionesniykuman yaykunankupaj, bautizakunankupaj, pillapis wañupojtin chayri casarakojtin discursota ruwanapaj, ni waj imaspajpis. Chantapis mana qolqeta tantaykuchu kermesta ruwaspa, buñuelosta vendespa, mikhunata vendespa, pujllachispa, sorteosta ruwaspa, wakin costumbrespi vendespa ima. Nillataj runasta niykuchu qolqenkuwan yanapanawaykuta. Chantapis mana yachakunchu pikunachus qolqesitunkuwan yanapakushasqankuta (Mateo 6:2-4). Nillataj qolqeta gananaykupaj propagandasta churaykuchu Internetniykupi, publicacionesniykupipis.

 Tukuynin congregacionesniykupi sapa killa willakun mashkha qolqechus tiyapuwasqaykuta, mashkhatajchus gastakusqanta. Tukuypis chay reunionesniykuman riyta atinku. Chantapis sapa congregacionpi uj mashkha killasmanta cuentasmanta papelesta qhawaykukun, imaynachus qolqe apaykachakushasqanta yachanapaj (2 Corintios 8:20, 21).

Kay jinasmanta yanapakusunman

 •   Qolqe churana cajaman churaspa: Qolqesituykiwan yanapakuyta munaspaqa, qolqeta chayri cheque nisqata tantakuna wasipi kaj cajitasman churawaj, chay jina cajasqa kallantaj Salones de Asamblea nisqapi, maykunaspichá reunionesta ruwayku chaykunapipis.

 •   Internetnejta qolqeta apachispa: Ashkha suyuspeqa Internetnejta qolqesitunkuwan yanapakuyta atinku “Jehovaj testigosninta qolqeykiwan yanapakuwaj” nisqaman yaykuspa. Chaypeqa tarjeta de crédito nisqawan, tarjeta de débito nisqawan chayri waj jinasmanta transferencia bancaria nisqata ruwasunman. b Wakin testigosqa sapa killa qolqeykumanta ‘tʼaqayku’ Internetnejta qolqeta apachinaykupaj (1 Corintios 16:2).

 •   Ñaupajmantaña wakichikuspa: Kapuyninchejwan yanapakunapajqa, wakin kutis ñaupajmantaña documentota ruwana chayri uj abogadowan yanapachikuna. Ichapis uj documentota ruwasunman wañupojtinchej qolqenchejta chayri kapuyninchejta Diospa llajtan herenciata jina japʼikapunanpaj. Chayta ruwajtinchejqa suyunchejpa leyesninman jina ichapis impuestota pisillataña pagasunman chayri niña cobrawasunmanchu. Tiyakunki chay lugarmanta sucursalniykuman escribimuwayku kay jinasmanta yanapakuyta munanki chay:

  •   bancopi qolqeykiwan

  •   seguroykiwan, jubilakusqaykiwan

  •   wasiykiwan, jallpʼaykiwan (inmuebles)

  •   bonoykiwan, uj empresapi churasqayki qolqewan

  •   testamentos, fideicomisos nisqawan ima

 Imaynatachus suyuykipi kapuyniykiwan yanapakuyta atisqaykita astawan yachanaykipajqa, “Jehovaj testigosninta qolqeykiwan yanapakuwaj” nisqaman yaykuy.

a Pikunachus mana testigochu kanku chaykunamanta wakinpis, qolqenkuwan sonqomantapacha yanapakullankutaj.