Mundontinpi Jehovaj testigosnin

Saipán

Saipán suyumanta willaykuna

  • ¿Mashkha tiyakunku? 48.000
  • Willajkuna: 235
  • Congregaciones: 3
  • Sapa 216 runasmanta, ujlla Jehovaj testigonqa