Mundontinpi Jehovaj testigosnin

Finlandia

  • Turku (Finlandia): Jehovaj testigosnin Bibliamanta yachachishanku

Finlandia suyumanta willaykuna

  • ¿Mashkha tiyakunku? 5.532.000
  • Willajkuna: 18.190
  • Congregaciones: 280
  • Sapa 307 runasmanta, ujlla Jehovaj testigonqa