Mundontinpi Jehovaj testigosnin

Islandia

  • Sur de Islandia: Jehovaj testigosnin ¿Imatapunitaq Biblia yachachin? librowan Diosmanta willarishanku

Islandia suyumanta willaykuna

  • ¿Mashkha tiyakunku? 367.000
  • Willajkuna: 392
  • Congregaciones: 7
  • Sapa 989 runasmanta, ujlla Jehovaj testigonqa