Mundontinpi Jehovaj testigosnin

Chipre

Chipre suyumanta willaykuna

  • ¿Mashkha tiyakunku? 1.207.000
  • Willajkuna: 2.754
  • Congregaciones: 41
  • Sapa 445 runasmanta, ujlla Jehovaj testigonqa