Mana. Imaraykuchus ñaupa tiempomanta ashkha runas, niraj Jehovaj testigosnin kashaspa wañorqanku. Paykunapis salvacionta japʼiyta atenqanku. Bibliaqa sutʼinchan, mosoj pachapi “cheqan kajta ruwajkuna, sajrata ruwajkunapis” wañuymanta kausarimunankuta (Hechos 24:15). Chantapis may chhika runas, Diosta sirviyta atinkuraj, jinaspataj salvacionta japʼenqanku. Jehovaj testigosnenqa mana niyta atiykuchu, pikunachus salvakunankuta chayri pikunachus mana salvakunankutaqa. Chayqa Jesucristoj makinpi kashan (Juan 5:22, 23, 27).