• 240 suyuspi, lugarespiwan Jehovaj testigosnin kashanku

  • 8.579.909 Jehovaj testigosnin kanku

  • 10.079.709 runasman Bibliamanta yachachishanku

  • 20.329.317 Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakorqanku

  • 119.954 qotuchakuykuna tiyan