Ir al contenido

¿Tukuy ladopichu Dios kashan?

¿Tukuy ladopichu Dios kashan?

Biblia nin

Diosqa tukuy imata rikushan, tukuy ladopitaj imatapis ruwayta atin (Proverbios 15:3; Hebreos 4:13). Jinapis Bibliaqa, mana yachachinchu tukuy ladopi, tukuy imapitaj kashasqanta. Nillataj ninchu, payqa uj kallpalla kasqanta, manachayqa uj lugarpi tiyakusqanta nin.

  • ¿Imaynataj Dios? Diosqa uj espíritu, nisunman mana rikukoj cuerpoyoj (Juan 4:24). Chayrayku payta mana rikuyta atinchejchu (Juan 1:18). Bibliaqa ni maypi ninchu, Diosqa tukuynejpi kashasqanta. Astawanpis Bibliata qhelqajkunaqa, payta uj lugarpipis tiyakushanman jinata rikorqanku (Isaías 6:1, 2; Apocalipsis 4:2, 3, 8).

  • ¿Maypitaj Dios tiyakun? Diosqa cielopi tiyakun. Jinapis chay cieloqa, mana ñawisninchejwan rikunchej chay cielochu. Bibliaqa chay cielomanta, ‘Diospa tiyakusqan lugar’ nispa nin (1 Reyes 8:30). Bibliaqa imachus chay cielopi uj kuti kasqanmanta jinata nin: “Angelesqa Jehová * Diospa ñaupaqenman yaykorqanku, lugaresninkuman”, nispa. Chayqa rikuchiwanchej, Diosqa uj lugarpipuni tiyakusqanta (Job 1:6).

Sichus Dios mana tukuy ladopichu kashan chay, ¿yanapayta atiwasunmanchu?

Arí, Diosqa cielopi tiyakuspapis, sapa ujninchejmanta llakikun. Chantapis payta tukuy sonqo sirvejkunata qhawamushan, yanaparintaj (1 Reyes 8:39; 2 Crónicas 16:9). ¿Imaynatá yachanchej kamachisninmanta llakikusqantapuni?

  • Mañakojtinchej: Jehová Diosqa paymanta mañakojtinchej uyariwanchejpacha (2 Crónicas 18:31).

  • Llakisqa kashajtinchej: “Jehová Diosqa sonqo pʼakisqa runaspa qayllallanpi kashan. Paymin llakisqa kajkunataqa salvan” (Salmo 34:18).

  • Yuyaychanata necesitajtinchej: Jehová Diosqa Biblianejta “allin yuyayta” qowanchej, “mayqen ñantachus” rinanchejtapis rikuchiwanchej (Salmo 32:8).

Diosmanta pantasqa yuyaykuna

Wakin runas ninku: “Diosqa estrellaspi, jallpʼapi, sachʼaspi, tukuy imapipuni kashan”, nispa.

¿Jinapunichu? Mana. Diosqa mana jallpʼapichu, nitaj estrellaspichu kashan, nillataj waj ruwasqasninpipis kashanchu (1 Reyes 8:27). Astawanpis estrellas, Diospa waj ruwasqasninpis, paypa ‘jatun kaynillanta rejsichinku’ (Salmo 19:1). Imaynatachus cuadrosta pintaj runa, mana cuadrosninpichu kashan, ajinallatataj Diospis mana ruwasqan imaspichu kashan. Cuadrosta qhawaspaqa, imaynachus chay cuadrosta pintaj runa kasqanta yachasunman. Ajinallatataj Diospa ruwasqasninta qhawaspapis, imaynachus pay kasqanta yachasunman. Chaykuna kankuman: atiyniyoj kasqan, yachayniyoj kasqan, munakuyniyoj kasqan ima (Romanos 1:20).

Wakin runas ninku: “Sichus Dios mana tukuy ladopichu kashan chayqa, manachá tukuy imatachu yachan, nichá tukuy atiyniyojpischu kanman”, nispa.

¿Jinapunichu? Mana. Jehová Diosqa espíritu santonnejta, nisunman atiyninnejta tukuy imata yachayta atin, munasqantataj ruwayta atin. Chaypajtaj mana tukuy ladopipunichu kanan tiyan (Salmo 139:7).

Wakin runas ninku: Salmo 139:8 versiculoqa, Dios tukuy ladopi kashasqanta yachachin. Imaraykuchus chaypi nin: “Janaj pachamanchus wichariyman chayqa, chaypi qan kanki. Jallpʼa ukhuman yaykuyman chaypis, chaypipis qan kashallankitaj”, nispa (Diosmanta Qhelqasqa).

¿Jinapunichu? Mana. Kay versiculoqa, mana nishanchu Dios tukuy ladopi kashasqanta, manachayqa yachachishawanchej may karupi kajtinchejpis Diosqa yanapayta atiwasqanchejta.

^ párr. 3 Bibliaqa Diospa sutin Jehová kasqanta nin.