Ir al contenido

Estudianapaj yanapas

Estudianapaj yanapasta uraqachiy, ¿Imastá Biblia yachachiwanchej? nisqa librowan yanapachikunaykipaj. Imapichus creesqaykipi tʼukuriy, imatachus Biblia nisqantataj yachakuy. Imaynatachus creesqaykimanta wajkunaman sutʼinchanaykipitaj tʼukuriy.

CAPÍTULO 1

¿Imaynataj Diosninchej? (1 kaj)

¿Imatá niwaj pillapis “llakiykunapi rikukunchej Dios castigawasqanchejrayku” nisojtin?

CAPÍTULO 1

¿Imaynataj Diosninchej? (2 kaj)

¿Dioswan amigos kayta atisunmanchu?

CAPÍTULO 2

Bibliaqa Diospa Palabran (1 kaj)

Runas Bibliata qhelqarqanku chay, ¿imaraykutaj nisunman Biblia Diospa Palabranpuni kasqanta?

CAPÍTULO 2

Bibliaqa Diospa Palabran (2 kaj)

Biblia Diospa Palabranpuni kasqanta rikuchej pruebasmanta, ujnin casi tukuy runas yanapan Biblia Diospa Palabranpuni kasqanta yachanankupaj. ¿Mayqentaj chay?

CAPÍTULO 3

¿Imatá Diosninchej runaspaj munan? (1 kaj)

¿Llakiykunapi kausananchejtachu Dios munarqa?

CAPÍTULO 3

¿Imatá Diosninchej runaspaj munan? (2 kaj)

Dios kusisqa kausakunanchejta munarqa chay, ¿ima pasarqa?

CAPÍTULO 3

¿Imatá Diosninchej runaspaj munan? (3 kaj)

¿Diosninchej suyashanku kay mundomanta problemasta runas chinkachinankuta?

CAPÍTULO 4

¿Pitaj Jesucristo? (1 kaj)

¿Imatá niwaj pillapis “Jesusqa uj kʼacha runalla karqa” nisojtin?

CAPÍTULO 4

¿Pitaj Jesucristo? (2 kaj)

¿Imatá niwaj pillapis “Jesuswan Dioswan ujlla kanku” nisojtin?

CAPÍTULO 4

¿Pitaj Jesucristo? (3 kaj)

¿Imaynatá Jesús atiyniyoj kaspapis kʼacha runa karqa?

CAPÍTULO 5

Diosqa noqanchejrayku Wawanta kachamorqa (1 kaj)

¿Salvacionta sapallanchejmanta tariyta atisunmanchu?

CAPÍTULO 5

Diosqa noqanchejrayku Wawanta kachamorqa (2 kaj)

¿Imaynatá yanapasunman may unayña uj runa wañupusqan?

CAPÍTULO 6

¿Maymantaj wañuspa ripunchej? (1 kaj)

¿Cielomanchu ripunchej? ¿Infiernomanchu ñakʼarej rinchej?

CAPÍTULO 6

¿Maymantaj wañuspa ripunchej? (2 kaj)

¿Wañunanchejpajchu Dios ruwawarqanchej?

CAPÍTULO 7

Wañusqas kausarimonqanku (1 kaj)

¿Familiarninchej wañupojtin phutikusqanchej wañusqas kausarimunankupi mana creesqanchejtachu rikuchin?

CAPÍTULO 7

Wañusqas kausarimonqanku (2 kaj)

¿Imatá niwaj pillapis “wañusqas kausarimunankupi mana creenichu” nisojtin?

CAPÍTULO 8

Diospa Gobiernon (1 kaj)

Imaraykutaj Dios runasta ajllarqa cielopi reyes kanankupaj ashkha kasukoj ángeles kashajtinkupis?

CAPÍTULO 8

Diospa Gobiernon (2 kaj)

¿Imatataj Diospa Gobiernon ruwanña? ¿Imatataj qhepaman ruwanqa?

CAPÍTULO 9

Fin del mundo qayllapiña (1 kaj)

Wakin runasqa mana creenkuchu qhepa pʼunchaykunapi kausakushasqanchejta. ¿Imaraykutaj niwaj fin del mundo qayllapiña kasqanta?

CAPÍTULO 9

Fin del mundo qayllapiña (2 kaj)

Bibliaqa nin qhepa pʼunchaykunapi allin imas rikukunanta.

CAPÍTULO 10

Diospis Supaypis angelesniyoj kanku (1 kaj)

¿Ángeles kankuchu? ¿Sajra ángeles kanchu? Kayqa yanapasonqa kay tapuykunaj kutichiyninta yachakunaykipaj.

CAPÍTULO 10

Diospis Supaypis angelesniyoj kanku (2 kaj)

¿Allinchu kanman wañusqaswan parlay?

CAPÍTULO 11

¿Dioschu juchayoj runa ñakʼarinanpaj? (1 kaj)

Dios tukuy atiyniyoj kaspapis, mana paychu juchayoj llakiykuna kasqanmanta.

CAPÍTULO 11

¿Dioschu juchayoj runa ñakʼarinanpaj? (2 kaj)

Bibliaqa chay tapuyman sutʼita kutichin.

CAPÍTULO 12

Diospa amigosnin kayta atinchej (1 kaj)

¿Diospa amigon kayta atiwajchu? Imatachus yuyasqaykita, imaraykuchus Diospa amigon kayta atisqaykita, imatachus Biblia yachachisqantapis qhawariy.

CAPÍTULO 12

Diospa amigosnin kayta atinchej (2 kaj)

¿Diosninchejta kusichiyta atisunmanchu Satanás llakiykunata churawajtinchejpis?

CAPÍTULO 12

Diospa amigon kayta atinchej (3 kaj)

Diospa leyesninman jina kausakunapaj, ¿kallpachakuy allinchu?

CAPÍTULO 13

Kausayta jatunpaj qhawana (1 kaj)

Kausaytaqa Dios qowanchej. ¿Imaynatá kausayninchejta, wajkunaj kausayninkutapis jatunpaj qhawasunman?

CAPÍTULO 13

Kausayta jatunpaj qhawana (2 kaj)

Kayqa yanapasonqa imatachus yawarta churachikuymanta yuyasqaykipi tʼukurinaykipaj. Jinallataj wajkunaman sutʼinchanaykipajpis.

CAPÍTULO 14

Familianchejwan kusisqa kausakuyta atisunman (1 kaj)

¿Imataj qhariwarmista yanapanman kusisqa kausakunankupaj? Imapichus creesqaykita, imatachus Biblia yachachisqanta yachakuy, wajkunaman sutʼinchaytapis.

CAPÍTULO 14

Familianchejwan kusisqa kausakuyta atisunman (2 kaj)

¿Imatataj Jesusmanta tataswan, wawaswan yachakunkuman? Imapichus creesqaykita, imatachus Biblia yachachisqanta ima yachakuy.

CAPÍTULO 15

¿Mayqentaj cheqan religión? (1 kaj)

¿Tukuy religioneschu Diosmanta jamun? Mana jina kajtin, ¿imaynatá yachawaj mayqenchus cheqa religión kasqanta? Imatachus Biblia yachachisqanpi, imapichus creesqaykipi ima tʼukuriy.

CAPÍTULO 15

¿Mayqentaj cheqan religión? (2 kaj)

¿Diospi creeyllachu? Chayrí, ¿imatawantaj ruwananchej tiyan?

CAPÍTULO 16

Diosta munayninman jina yupaychana (1 kaj)

¿Imaynatá Dios qhawan cumpleañosta, qhasi dioskunata yupaychanapaj fiestasta ruwayta, santosta yupaychayta ima? Chayta yachanapaj, ¿Bibliaj mayqen yuyaychaynintaj yanapawasun?

CAPÍTULO 16

Diosta munayninman jina yupaychana (2 kaj)

¿Imaynatá pillamanpis imapichus creesqaykimanta mana phiñachispalla sutʼinchawaj?

CAPÍTULO 17

Diosmanta mañakuna (1 kaj)

¿Imaynatá Diospa amigon kawaj? ¿Imaynatá yachawaj Dios mañakuykunasniykita uyarisqanta?

CAPÍTULO 17

Diosmanta mañakuna (2 kaj)

¿Imatá Biblia nin imaynatachus, maykʼajchus Diosmanta mañakuna kasqanta?

CAPÍTULO 17

Diosmanta mañakuna (3 kaj)

Bibliaqa yachachiwanchej Diosninchej imaymanamanta mañakuyninchej uyarisqanta. ¿Maykʼajtaj, imaynatataj uyariwanchej?

CAPÍTULO 18

Kausayniykita Diosman jaywapuy, bautizakuytaj (1 kaj)

¿Imaraykutaj cristianos bautizakunanku tiyan? ¿Imataj chayta ruwanankupaj tanqan?

CAPÍTULO 18

Kausayniykita Diosman jaywapuy, bautizakuytaj (2 kaj)

¿Imastataj bautizakunapaj ruwana tiyan? Kausayninchejta Diosman jaywapusqanchej, ¿imastachus qhepaman ajllanapaj yanapawasunchu?

CAPÍTULO 18

Kausayniykita Diosman jaywapuy, bautizakuytaj (3 kaj)

¿Imatataj kausayninta Diosman jaywapoj cristiano ruwanan tiyan? Diosta munakoj cristianosqa imatachus Diosman nisqankuta juntʼanankuta yachanku. ¿Imaraykú chayta yachanku?

CAPÍTULO 19

Tatanchej Jehovamanta ama karunchakuychu (1 kaj)

¿Imaynatá Dioswan amigosllapuni kawaj? Kayqa imapichus creesqaykipi tʼukurinaykipaj, wajkunaman imapichus creesqaykimanta sutʼinchanaykipajwan yanapasonqa.

CAPÍTULO 19

Tatanchej Jehovamanta ama karunchakuychu (2 kaj)

Diosmanta cheqa kajta yachakunkiña, ¿imataj payman astawan qayllaykunaykipaj yanapasunkiman? ¿Imatataj ruwanayki tiyan Jehovamanta mana karunchakunaykipaj?