Tuqui llactagunamunda, tuquilaya gentegunamunda, tuquilaya parlubi parlujcunamundami ganchi shinash shuj yuyilladami charinchi. Ashtangarin Jehová Diostami jatunyachisha ninchi, pai Bibliada escribichishcamunda, jahua pachadash cai achpadash rurushcamunda. Shinaidi Jesusbuj chaquidami cushilla catinchi. Ñucuchiga Diosbuj shimimunda, Diosbuj gobiernomundash yachachunmi ayudanchi, shina yachachisha catishcamundami Testigo de Jehovaguna nisha rigsishcaguna ganchi.

Internetbi Diosbuj shimimunda liyi, ñucuchimunda imagunaida crishcadash ricungui.