Głośmy dobrą nowinę o niezasłużonej życzliwości

Głośmy dobrą nowinę o niezasłużonej życzliwości

‛Składajmy dokładne świadectwo na rzecz dobrej nowiny o niezasłużonej życzliwości Bożej’ (DZIEJE 20:24).

PIEŚNI: 101, 84

1, 2. Jak Paweł okazywał wdzięczność za niezasłużoną życzliwość Bożą?

APOSTOŁ Paweł mógł zgodnie z prawdą powiedzieć: „Niezasłużona życzliwość [Boga] wobec mnie nie okazała się daremna” (odczytaj 1 Koryntian 15:9, 10). Wcześniej prześladował chrześcijan, dlatego dobrze wiedział, że nie zasłużył na względy, jakie okazał mu Bóg.

2 Pod koniec życia Paweł napisał do Tymoteusza: „Wdzięczny jestem Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, który mi udzielił mocy, ponieważ uznał mnie za wiernego, wyznaczając mnie do usługiwania” (1 Tym. 1:12-14). Jakie usługiwanie miał na myśli? Wskazują na to jego słowa skierowane do starszych z Efezu: „Nie cenię drogo swej duszy, bylebym tylko dokończył mego biegu oraz usługiwania, które przyjąłem od Pana Jezusa — żeby złożyć dokładne świadectwo na rzecz dobrej nowiny o niezasłużonej życzliwości Bożej” (Dzieje 20:24).

3. Jakie szczególne zadanie otrzymał Paweł? (Zobacz ilustrację tytułową).

3 Jaką „dobrą nowinę o niezasłużonej życzliwości” Jehowy głosił Paweł? Do chrześcijan w Efezie napisał: „Usłyszeliście o urzędzie szafarza niezasłużonej życzliwości Bożej, danym mi ze względu na was” (Efez. 3:1, 2). Paweł otrzymał zadanie głoszenia dobrej nowiny ludziom z narodów, żeby oni też mogli panować z Chrystusem w mesjańskim Królestwie (odczytaj Efezjan 3:5-8). Gorliwie wywiązując się z tego zadania, pokazał, że niezasłużona życzliwość Boga wobec niego „nie okazała się daremna”. Dał w ten sposób dobry przykład dzisiejszym chrześcijanom.

CZY NIEZASŁUŻONA ŻYCZLIWOŚĆ POBUDZA CIĘ DO DZIAŁANIA?

4, 5. Dlaczego można powiedzieć, że „dobra nowina o królestwie” jest „dobrą nowiną o niezasłużonej życzliwości Bożej”?

4 W obecnym czasie końca słudzy Jehowy mają za zadanie głosić „dobrą nowinę o królestwie (...) po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom” (Mat. 24:14). Jest to jednocześnie „dobra nowina o niezasłużonej życzliwości Bożej”. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Ponieważ wszystkie błogosławieństwa, jakich zaznamy pod panowaniem tego Królestwa, otrzymamy dzięki niezasłużonej życzliwości Jehowy (Efez. 1:3). Czy okazujesz za nią wdzięczność i wzorem Pawła gorliwie uczestniczysz w służbie? (Odczytaj Rzymian 1:14-16).

5 Z poprzedniego artykułu dowiedzieliśmy się, że jako grzesznicy korzystamy z różnych przejawów niezasłużonej życzliwości Jehowy. Dlatego ‛jesteśmy dłużnikami’ wszystkich ludzi — musimy ich poinformować, jak Jehowa okazuje swoją miłość i jak oni mogą odnieść z niej pożytek. Na jakie aspekty niezasłużonej życzliwości Bożej możemy kierować uwagę ludzi, żeby pomóc im ją docenić?

GŁOŚ DOBRĄ NOWINĘ O OKUPIE

6, 7. Jaki związek nauka o okupie ma z dobrą nowiną o niezasłużonej życzliwości Bożej?

6 W dzisiejszym liberalnym świecie pojęcie grzechu prawie zanikło, więc wielu ludzi nie uświadamia sobie potrzeby odkupienia. Zarazem coraz więcej z nich zdaje sobie sprawę, że swobodny styl życia nie przynosi prawdziwego szczęścia. Dopiero gdy porozmawiają ze Świadkami Jehowy, dowiadują się, czym jest grzech, jak na nas wpływa i jak się od niego uwolnić. Szczere osoby z ulgą przyjmują informację, że Jehowa, kierując się miłością i niezasłużoną życzliwością, dał swojego Syna, żeby odkupić nas od grzechu i śmierci (1 Jana 4:9, 10).

7 Paweł napisał o umiłowanym Synu Jehowy: „Przez niego dostępujemy uwolnienia na podstawie okupu dzięki jego krwi, owszem, przebaczenia naszych wykroczeń, stosownie do bogactwa (...) niezasłużonej życzliwości [Jehowy]” (Efez. 1:7). Okup to największy dowód miłości Boga. Pokazuje też, jak wielka jest Jego niezasłużona życzliwość. Jeśli okazujemy wiarę w przelaną krew Jezusa, nasze grzechy zostają przebaczone i mamy czyste sumienie (Hebr. 9:14). To naprawdę dobra nowina, którą powinniśmy dzielić się z innymi.

POMAGAJ INNYM NAWIĄZYWAĆ WIĘŹ Z BOGIEM

8. Dlaczego ludzie potrzebują pojednania z Bogiem?

8 Mamy obowiązek powiadamiać ludzi, że mogą nawiązać przyjazne stosunki ze swoim Stwórcą. Dopóki człowiek nie zacznie przejawiać wiary w okup, Bóg uważa go za swojego nieprzyjaciela. Apostoł Jan napisał: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto jest nieposłuszny Synowi, nie ujrzy życia, lecz pozostaje na nim srogi gniew Boży” (Jana 3:36). Na szczęście ofiara złożona przez Jezusa umożliwia pojednanie z Bogiem. Paweł wyjaśnił: „Was, którzy niegdyś byliście obcymi i nieprzyjaciółmi, gdyż wasze umysły były przy niegodziwych uczynkach, on teraz na nowo pojednał za sprawą jego ciała cielesnego przez jego śmierć” (Kol. 1:21, 22).

9, 10. (a) Jaką służbę Chrystus powierzył swoim namaszczonym braciom? (b) Jak „drugie owce” wspierają pomazańców?

9 Chrystus powierzył swoim namaszczonym braciom przebywającym na ziemi „służbę pojednania”. Apostoł Paweł napisał do pomazańców żyjących w I wieku: „Wszystko jest od Boga, który nas ze sobą pojednał przez Chrystusa i dał nam służbę pojednania, mianowicie Bóg jednał ze sobą świat za pośrednictwem Chrystusa, nie poczytując im ich wykroczeń, i nam poruczył słowo pojednania. Jesteśmy więc ambasadorami zastępującymi Chrystusa, jak gdyby przez nas Bóg upraszał. Jako zastępujący Chrystusa prosimy: ‚Pojednajcie się z Bogiem’” (2 Kor. 5:18-20).

10 Pomazańców w tej służbie wspierają „drugie owce” (Jana 10:16). Uważają to za prawdziwy zaszczyt. Usługując w charakterze posłów, wykonują większą część tej pracy, polegającej na nauczaniu ludzi prawdy i pomaganiu im w nawiązaniu osobistej więzi z Jehową. Jest to nieodłączny element dawania dokładnego świadectwa na rzecz dobrej nowiny o niezasłużonej życzliwości Bożej.

GŁOŚ, ŻE BÓG WYSŁUCHUJE MODLITW

11, 12. Dlaczego to, że można zwracać się do Jehowy w modlitwie, jest dla ludzi dobrą nowiną?

11 Wielu się modli, ponieważ poprawia im to samopoczucie. Ale w rzeczywistości nie wierzą, że Bóg ich wysłuchuje. Dlatego powinni poznać prawdę na ten temat. Psalmista Dawid napisał: „Ty, który wysłuchujesz modlitwę — do ciebie przyjdzie wszelkie ciało ludzkie. To, co błędne, okazało się mocniejsze ode mnie. Co się tyczy naszych występków, ty sam je zakryjesz” (Ps. 65:2, 3).

12 Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeżeli poprosicie o coś w imię moje, ja to uczynię” (Jana 14:14). Oczywiście nasze prośby powinny być zgodne z wolą Boga. Jan zapewnia nas: „To jest ufność, którą żywimy do niego, że o cokolwiek prosimy zgodnie z jego wolą, on nas wysłuchuje” (1 Jana 5:14). Modlitwa nie jest więc jedynie formą wsparcia psychologicznego. To wspaniała możliwość przystępowania do Boga — do „tronu życzliwości niezasłużonej” (Hebr. 4:16). Gdy uczymy ludzi modlić się we właściwy sposób, do właściwej Osoby i o właściwe rzeczy, pomagamy im przybliżać się do Jehowy i zaznawać pokrzepienia w trudnych chwilach (Ps. 4:1; 145:18).

NIEZASŁUŻONA ŻYCZLIWOŚĆ W PRZYSZŁOŚCI

13, 14. (a) Jaki niezwykły przywilej otrzymają pomazańcy? (b) Co pomazańcy zrobią w przyszłości dla ludzi?

13 Po zakończeniu obecnego systemu rzeczy Jehowa w dalszym ciągu będzie nam okazywał niezasłużoną życzliwość. Nawiązując do niezwykłego przywileju, jaki Bóg dał 144 000 powołanych do panowania z Chrystusem, Paweł napisał: „Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ze względu na swą wielką miłość, którą nas umiłował, ożywił nas wespół z Chrystusem, i to wtedy, gdy byliśmy martwi w wykroczeniach — zostaliście wybawieni dzięki niezasłużonej życzliwości — i razem nas wskrzesił, i posadził nas razem w miejscach niebiańskich w jedności z Chrystusem Jezusem, aby w nadchodzących systemach rzeczy ukazać niezrównane bogactwo swojej życzliwości niezasłużonej przez swą łaskawość wobec nas w jedności z Chrystusem Jezusem” (Efez. 2:4-7).

14 Trudno sobie wyobrazić, jak wspaniałych rzeczy zaznają namaszczeni chrześcijanie, gdy będą rządzić z Chrystusem w niebie (Łuk. 22:28-30; Filip. 3:20, 21; 1 Jana 3:2). W szczególności wobec nich Jehowa ‛ukaże niezrównane bogactwo swojej życzliwości niezasłużonej’. Wejdą oni w skład „Nowej Jerozolimy”, małżonki Chrystusa (Obj. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10). Razem z Jezusem będą ‛leczyć narody’ — uwalniać ludzi od grzechu i śmierci oraz pomagać im w osiągnięciu doskonałości (odczytaj Objawienie 22:1, 2, 17).

15, 16. Jak Jehowa w przyszłości okaże niezasłużoną życzliwość „drugim owcom”?

15 W Liście do Efezjan 2:7 czytamy, że ‛w nadchodzących systemach rzeczy Bóg ukaże niezrównane bogactwo swojej niezasłużonej życzliwości’. Z pewnością skorzystają z tego wszyscy ludzie żyjący w nowym systemie rzeczy na ziemi (Łuk. 18:29, 30). Jednym z najwspanialszych przejawów życzliwości Jehowy będzie zmartwychwstanie (Hioba 14:13-15; Jana 5:28, 29). Do życia powrócą wierni słudzy Boży zaliczani do „drugich owiec” — zarówno żyjący przed złożeniem ofiary przez Chrystusa, jak i ci, którzy umierają w czasie dni ostatnich. Po zmartwychwstaniu będą mogli dalej służyć Jehowie.

16 Poza tym zostaną wskrzeszone miliony ludzi, którzy nie znali Boga. Będą oni mieli możliwość podporządkować się Jego władzy. Apostoł Jan napisał: „Ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i otwarto zwoje. Otwarto też inny zwój; jest to zwój życia. I umarli byli sądzeni z tego, co napisano w zwojach, według swych uczynków. I wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, i śmierć, i Hades wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali, i byli sądzeni każdy z osobna — według swych uczynków” (Obj. 20:12, 13). Oczywiście zmartwychwstali będą musieli nauczyć się stosować zasady Boże zawarte w Biblii. Będą też musieli poznać i wprowadzić w życie nowe wymagania, które Jehowa poda w „zwojach”. Wyjawienie zawartości tych zwojów będzie kolejnym przejawem niezasłużonej życzliwości Jehowy.

NADAL DZIEL SIĘ DOBRĄ NOWINĄ

17. O czym powinniśmy pamiętać, gdy bierzemy udział w służbie?

17 Im bliżej jesteśmy końca, tym bardziej powinniśmy koncentrować się na głoszeniu dobrej nowiny o Królestwie (Marka 13:10). Jest ona wyrazem niezasłużonej życzliwości Jehowy. Pamiętajmy o tym, gdy bierzemy udział w służbie. Naszym celem jest przysparzanie chwały Jehowie. Możemy to robić, gdy pokazujemy ludziom, że właśnie dzięki życzliwości Bożej spełnią się wszystkie wspaniałe obietnice dotyczące przyszłości.

Gorliwie głośmy jako „szafarze niezasłużonej życzliwości Bożej” (1 Piotra 4:10) (zobacz akapity 17-19)

18, 19. Jak możemy wysławiać Jehowę?

18 Kiedy głosimy, wyjaśniajmy, że pod rządami Chrystusa ludzie w pełni odniosą pożytek z ofiary okupu i stopniowo osiągną doskonałość. W Biblii czytamy: „Stworzenie zostanie uwolnione z niewoli skażenia i dostąpi chwalebnej wolności dzieci Bożych” (Rzym. 8:21). Będzie to możliwe dzięki wyjątkowej życzliwości Jehowy.

19 Każdemu, kto chce słuchać, mamy zaszczyt przekazywać poruszającą obietnicę zawartą w Księdze Objawienia 21:4, 5: „‚[Bóg] otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło’. I Zasiadający na tronie rzekł: ‚Oto czynię wszystko nowe’. Mówi też: ‚Napisz, ponieważ słowa te są wierne i prawdziwe’”. Gdy gorliwie głosimy dobrą nowinę o niezasłużonej życzliwości, wysławiamy tym Jehowę.