Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

JW LIBRARY SIGN LANGUAGE

Korzystanie z list odtwarzania

Korzystanie z list odtwarzania

Listy odtwarzania umożliwiają zgromadzenie w jednym miejscu filmów wyświetlanych na zebraniach, przydatnych do studium osobistego lub służby.

 Dodawanie filmu do listy odtwarzania

 1. Otwórz film i naciśnij przycisk Dodaj do listy odtwarzania.

 2. Zaznacz markery, które chciałbyś dodać do listy odtwarzania. Markery to poszczególne części filmu, na przykład pojedynczy werset biblijny.

 3. Naciśnij przycisk Gotowe.

 4. Wybierz istniejącą już listę odtwarzania lub naciśnij Utwórz listę odtwarzania i wpisz jej nazwę.

UWAGA: Aby dodać cały film do listy odtwarzania, przy wybranym filmie naciśnij Więcej, a następnie Dodaj do listy odtwarzania.

 Przycinanie filmu

Użyj funkcji Przytnij, żeby oznaczyć część filmu, którą chcesz pozostawić w liście odtwarzania. Podczas odtwarzania listy wyświetli się jedynie przycięty fragment filmu.

 1. Otwórz film z listy odtwarzania.

 2. Naciśnij przycisk Przytnij.

 3. Rozmieść lewy i prawy suwak tak, by oznaczyć przycięcie.

 4. Naciśnij Odtwórz, by zobaczyć podgląd przyciętego fragmentu.

 5. Naciśnij Gotowe w celu zapisania wprowadzonych zmian.

UWAGA: Przycięte filmy są oznaczone pomarańczowym paskiem znajdującym się pod ikonką filmu.

 Wprowadzanie zmian w liście odtwarzania

Zmiana nazwy

Żeby zmienić nazwę listy odtwarzania, naciśnij Zmień nazwę.

Jeśli chcesz zmienić nazwę filmu z listy odtwarzania, naciśnij przycisk Więcej przy wybranym filmie, a następnie Zmień nazwę. Warto zauważyć, że nazwa tego filmu zostanie zmieniona tylko w danej liście odtwarzania.

Zmiana kolejności plików

Kliknij i przytrzymaj wybrany element listy odtwarzania i przeciągnij go na wybrane miejsce.

Rozgrupowanie

Jeśli do listy odtwarzania dodałeś kilka sąsiadujących ze sobą markerów filmu (na przykład ciąg wersetów biblijnych w obrębie jednego rozdziału), zostaną one zgrupowane w jeden element listy. W celu rozdzielenia markerów naciśnij Więcej, a następnie Rozgrupuj.

Akcja końcowa

Możesz wybrać akcję końcową dla każdego filmu z listy odtwarzania. Akcja końcowa określa, co z podanych niżej opcji stanie się po zakończeniu odtwarzanego filmu:

 • Odtwarzaj: Odtwarza następny film z listy.

 • Zatrzymaj: Kończy odtwarzanie filmu i wraca do listy.

 • Wstrzymaj: Zatrzymuje film na ostatniej klatce.

 • Powtórz: Ponownie odtwarza film. (Zapętlenie)