Przejdź do zawartości

Filmy wprowadzające księgi biblijne

Te krótkie lekcje wideo zawierają cenne informacje o zarysie historycznym oraz treści ksiąg biblijnych. Wykorzystuj je, by wzbogacać swoje osobiste studium Biblii.

Wprowadzenie do Księgi Rodzaju

Księga Rodzaju zawiera ważne informacje o pochodzeniu człowieka, a także o przyczynie ludzkich cierpień i śmierci.

Wprowadzenie do Księgi Wyjścia

Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli w Egipcie i utworzył z nich oddany Mu naród.

Wprowadzenie do Księgi Kapłańskiej

Dowiedz się, jak Księga Kapłańska opisuje świętość Boga i w jaki sposób wyjaśnia, dlaczego zachowywanie świętości przez Jego sług jest tak ważne.

Wprowadzenie do Księgi Liczb

Dowiedz się, jak ważne jest okazywanie posłuszeństwa Jehowie oraz szanowanie osób wyznaczonych do przewodzenia Jego ludowi.

Wprowadzenie do Księgi Powtórzonego Prawa

Zobacz, jak Prawo, które Jehowa dał Izraelitom, dowodziło, że bardzo kocha On swój lud.

Wprowadzenie do Księgi Ezdrasza

Jehowa zgodnie ze swoją obietnicą uwalnia Żydów z niewoli babilońskiej i przywraca prawdziwe wielbienie w Jerozolimie.

Wprowadzenie do Księgi Nehemiasza

Księga Nehemiasza zawiera wiele cennych lekcji dla wszystkich dzisiejszych sług Bożych.

Wprowadzenie do Księgi Estery

Dramatyczne wydarzenia z czasów Estery umacniają wiarę, że również dzisiaj Jehowa Bóg jest w stanie wyzwolić swój lud z każdej opresji.

Wprowadzenie do Księgi Hioba

Wszyscy, którzy kochają Jehowę, będą przechodzić próby. Relacja o Hiobie upewnia nas, że możemy pozostać lojalni wobec Jehowy i popierać Jego zwierzchnictwo.

Wprowadzenie do Księgi Psalmów

Księga Psalmów popiera zwierzchnictwo Jehowy, niesie pomoc i pocieszenie tym, którzy Go kochają, oraz ukazuje, jakie zmiany zajdą na ziemi pod rządami Królestwa Bożego.

Wprowadzenie do Księgi Przysłów

Korzystaj z Bożego kierownictwa w każdej dziedzinie codziennego życia — od prowadzenia interesów po sprawy rodzinne.

Wprowadzenie do Księgi Kaznodziei

Król Salomon wskazał, jakie rzeczy mają w życiu prawdziwą wartość, a jakie są sprzeczne z mądrością Bożą.

Wprowadzenie do Pieśni nad Pieśniami

Niezachwianą miłość Szulamitki do pasterza nazwano „płomieniem Jah”. Dlaczego?

Wprowadzenie do Księgi Izajasza

Księga Izajasza zawiera niezawodne proroctwa, które mogą umocnić twoje zaufanie, że Jehowa zawsze spełnia swoje obietnice i że nas wybawi.

Wprowadzenie do Księgi Jeremiasza

Jeremiasz wiernie wykonywał swoje zadanie mimo trudności. Zastanów się, jak chrześcijanie mogą brać z niego przykład.

Wprowadzenie do Księgi Lamentacji

Księga Lamentacji, napisana przez proroka Jeremiasza, wyraża smutek z powodu zagłady Jerozolimy oraz ukazuje, jak skrucha prowadzi do Bożego miłosierdzia.

Wprowadzenie do Księgi Ezechiela

Ezechiel pokornie i odważnie wykonywał wszystkie — nawet bardzo trudne — zadania zlecone mu przez Boga. Jego przykład ma dla nas wielkie znaczenie.

Wprowadzenie do Księgi Daniela

Daniel i jego trzej towarzysze pozostali wierni Jehowie w każdej sytuacji. Zarówno ich przykład, jaki i spełnienie się proroctw zapisanych w tej księdze może przynieść pożytek osobom żyjącym w czasie końca.

Wprowadzenie do Księgi Ozeasza

Proroctwo Ozeasza zawiera wiele cennych lekcji dotyczących miłosierdzia Jehowy wobec skruszonych grzeszników oraz sposobu wielbienia, którego On wymaga.

Wprowadzenie do Księgi Joela

Joel prorokował o nadchodzącym „dniu Jehowy”. Wskazał też, co jest niezbędne, żeby go przetrwać. Proroctwo Joela ma dziś ogromne znaczenie.

Wprowadzenie do Księgi Amosa

Jehowa posłużył się tym pokornym człowiekiem do wykonania ważnego zadania. Jakie cenne lekcje płyną z przykładu Amosa?

Wprowadzenie do Księgi Abdiasza

To najkrótsza księga Pism Hebrajskich, czyli Starego Testamentu. Daje ona nadzieję i zawiera obietnicę usprawiedliwienia władzy Jehowy.

Wprowadzenie do Księgi Jonasza

Prorok ten przyjął skarcenie, wykonał swoje zadanie i otrzymał ważną lekcję lojalnej miłości i miłosierdzia Bożego. Jego przeżycia poruszą twoje serce.

Wprowadzenie do Księgi Micheasza

To natchnione przez Boga proroctwo może umocnić nasze przekonanie, że wszystkie Jego wymagania są rozsądne i pożyteczne.

Wprowadzenie do Księgi Nahuma

Proroctwo to upewnia nas, że Jehowa zawsze spełnia to, co zapowiada, oraz że pociesza wszystkich, którzy wyczekują pokoju i wybawienia pod rządami Jego Królestwa.

Wprowadzenie do Księgi Habakuka

Możemy być przekonani, że Jehowa zawsze wie, kiedy i w jaki sposób wybawić swój lud.

Wprowadzenie do Księgi Sofoniasza

Dlaczego powinniśmy się wystrzegać myślenia, że dzień sądu Jehowy nie nadejdzie?

Wprowadzenie do Księgi Aggeusza

Proroctwo to podkreśla, jak ważne jest stawianie wielbienia Boga ponad sprawy osobiste.

Wprowadzenie do Księgi Zachariasza

Wiele natchnionych wizji i proroctw dodawało ludowi Bożemu sił w przeszłości. Te same proroctwa również nas upewniają o wsparciu Jehowy.

Wprowadzenie do Księgi Malachiasza

Księga ta podkreśla znaczenie niezmiennych zasad Boga oraz Jego miłosierdzia i miłości. Zawiera również ważne pouczenia praktyczne w naszych czasach.

Wprowadzenie do Ewangelii według Mateusza

Poznaj kilka podstawowych faktów dotyczących Ewangelii według Mateusza, która jest pierwszą z czterech Ewangelii.

Wprowadzenie do Ewangelii według Marka

Jest najkrótszą z czterech Ewangelii. Daje wgląd w przyszłe rządy Jezusa w Królestwie Bożym.

Wprowadzenie do Ewangelii według Łukasza

Jakie informacje pojawiają się tylko w Ewangelii według Łukasza?

Wprowadzenie do Ewangelii według Jana

Sprawozdanie Jana podkreśla miłość Jezusa do ludzi i jego pokorę, a także potwierdza, że jest on Mesjaszem — Władcą w Królestwie Bożym.

Wprowadzenie do Dziejów Apostolskich

Pierwsi chrześcijanie gorliwie czynili uczniów z ludzi ze wszystkich narodów. Księga Dziejów Apostolskich pomoże ci z zapałem i radością pełnić służbę.

Wprowadzenie do Listu do Rzymian

Natchniona relacja dotycząca bezstronności Jehowy i znaczenia wiary w Jezusa Chrystusa.

Wprowadzenie do 1 Listu do Koryntian

List Pawła zawiera natchnione rady dotyczące jedności, czystości moralnej, miłości i wiary w zmartwychwstanie.

Wprowadzenie do 2 Listu do Koryntian

Jehowa, „Bóg wszelkiego pocieszenia”, troszczy się o swoich sług i ich umacnia.

Wprowadzenie do Listu do Galatów

List Pawła do Galatów jest dzisiaj tak samo aktualny jak wtedy, gdy został napisany. Pomaga wszystkim prawdziwym chrześcijanom zachować wierność.

Wprowadzenie do Listu do Efezjan

Ten natchniony list kieruje uwagę na to, że Bóg postanowił zaprowadzić pokój i jedność przez Jezusa Chrystusa.

Wprowadzenie do Listu do Filipian

Kiedy nie poddajemy się w czasie prób, zachęcamy tym innych, żeby też pozostali niezachwiani.

Wprowadzenie do Listu do Kolosan

Możemy sprawiać radość Jehowie, kiedy stosujemy w życiu to, czego się uczymy, przebaczamy sobie nawzajem i uznajemy pozycję i władzę Jezusa.

Wprowadzenie do 1 Listu do Tesaloniczan

Powinniśmy zachowywać czujność duchową, ‛wszystko sprawdzać’, ‛nieustannie się modlić’ i jedni drugich zachęcać.

Wprowadzenie do 2 Listu do Tesaloniczan

Paweł koryguje błędny pogląd na temat przyjścia dnia Jehowy i zachęca braci, żeby zachowywali silną wiarę.

Wprowadzenie do 1 Listu do Tymoteusza

Paweł napisał 1 List do Tymoteusza, żeby przedstawić procedury organizacyjne obowiązujące w zborze i ostrzec przed fałszywymi naukami i miłością do pieniędzy.

Wprowadzenie do 2 Listu do Tymoteusza

Paweł zachęca Tymoteusza, żeby dokładnie pełnił służbę.

Wprowadzenie do Listu do Tytusa

List Pawła do Tytusa porusza problemy zboru na Krecie i zawiera wymagania stawiane starszym zboru.

Wprowadzenie do Listu do Filemona

Z tego krótkiego, ale dobitnego listu można się dowiedzieć, jak ważne są pokora, życzliwość i przebaczanie.

Wprowadzenie do Listu do Hebrajczyków

Chrześcijański sposób wielbienia Boga opiera się na czymś znacznie wspanialszym niż zbudowane przez ludzi świątynie i ofiary ze zwierząt.

Wprowadzenie do Listu Jakuba

Jakub za pomocą ciekawych przykładów zwraca uwagę na ważne zasady obowiązujące chrześcijan.

Wprowadzenie do 1 Listu Piotra

Pierwszy List Piotra zachęca nas do działania i do przerzucenia na Boga wszystkich swoich zmartwień.

Wprowadzenie do 2 Listu Piotra

Drugi List Piotra zachęca nas do zachowywania wierności, gdy oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi.

Wprowadzenie do 1 Listu Jana

List Jana ostrzega nas przed antychrystami oraz pomaga zrozumieć, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy kochać.

Wprowadzenie do 2 Listu Jana

Drugi list Jana przypomina nam, żebyśmy chodzili drogą prawdy i strzegli się zwodzicieli.

Wprowadzenie do 3 Listu Jana

Trzeci list Jana świetnie pokazuje, na czym polega chrześcijańska gościnność.

Wprowadzenie do Listu Judy

Juda w swoim liście wyjaśnia, w jak podstępny sposób niektórzy próbują zwieść i skazić chrześcijan.

Wprowadzenie do Księgi Objawienia

Niezwykłe wizje z Księgi Objawienia wskazują, jak Bóg dzięki Królestwu Bożemu spełni swoje zamierzenie wobec ludzi i ziemi.

WIĘCEJ

KSIĄŻKI I BROSZURY

Jakie orędzie zawiera Biblia?

Dowiedz się, jakie jest przesłanie tej niezwykłej Księgi.