CZĘŚĆ 14

Bóg przemawia przez swych proroków

Bóg przemawia przez swych proroków

Jehowa powołuje proroków, którzy przekazują Jego wyroki, wskazówki dotyczące oddawania Mu czci i zapowiedzi odnoszące się do Mesjasza

W CZASACH królów Izraela i Judy pojawiła się szczególna grupa ludzi — prorocy. Ci wysłannicy Boga odznaczali się wyjątkową wiarą i odwagą. Przyjrzyjmy się czterem głównym poruszanym przez nich tematom.

1. Zniszczenie Jerozolimy. Prorocy Boży, zwłaszcza Izajasz i Jeremiasz, z dużym wyprzedzeniem zaczęli ostrzegać, że Jerozolima zostanie zburzona i że całkowicie opustoszeje. Pełnym dramatyzmu językiem wyjaśniali, czym ściągnęła na siebie gniew Boga. Chociaż jej mieszkańcy twierdzili, że wielbią Jehowę, w rzeczywistości oddawali się fałszywym praktykom religijnym, dopuszczali się przemocy i byli do cna zepsuci (2 Królów 21:10-15; Izajasza 3:1-8, 16-26; Jeremiasza 2:1 do 3:13).

2. Przywrócenie czystej formy wielbienia Boga. Po 70-letnim wygnaniu lud Boży miał zostać uwolniony z Babilonu. Zapowiedziano, że powróci do opustoszałej ojczyzny i odbuduje w Jerozolimie świątynię Jehowy (Jeremiasza 46:27; Amosa 9:13-15). Z dwustuletnim wyprzedzeniem prorok Izajasz wyjawił, że zdobywca Babilonu, który pozwoli ludowi Bożemu przywrócić czyste wielbienie, będzie miał na imię Cyrus. Podał nawet szczegóły dotyczące niezwykłej strategii wojennej Cyrusa (Izajasza 44:24 do 45:3).

3. Przyjście Mesjasza, jego życie i służba. Prorocy zapowiedzieli, że Mesjasz urodzi się w miejscowości Betlejem (Micheasza 5:2). Będzie pokorny i wjedzie do Jerozolimy na ośle (Zachariasza 9:9). Mimo swej łagodności i życzliwości nie zostanie dobrze przyjęty, a wielu ludzi go odrzuci (Izajasza 42:1-3; 53:1, 3). Umrze okrutną śmiercią. Ale czy na tym się skończy jego rola? Nie, gdyż zgodnie z proroctwami zostanie wskrzeszony, a złożona przez niego ofiara umożliwi ludziom uzyskanie przebaczenia grzechów (Izajasza 53:4, 5, 9-12).

4. Panowanie Mesjasza nad ziemią. Niedoskonali ludzie nie potrafią zaprowadzić trwałego pokoju, ale uczyni to mesjański Król, nazwany proroczo „Księciem Pokoju” (Izajasza 9:6, 7; Jeremiasza 10:23). Pod jego panowaniem wszyscy ludzie będą żyć w zgodzie ze sobą, a także ze zwierzętami (Izajasza 11:3-7). Znikną choroby (Izajasza 33:24). Nawet śmierć zostanie usunięta na zawsze (Izajasza 25:8). W okresie rządów Mesjasza zmarli zostaną wskrzeszeni i otrzymają sposobność życia wiecznego na ziemi (Daniela 12:13).

Na podstawie ksiąg: Izajasza, Jeremiasza, Daniela, Amosa, Micheasza, Zachariasza.