Jehowa od wieków prowadzi swój lud

Jehowa od wieków prowadzi swój lud

„Jehowa (...) będzie cię stale prowadził” (IZAJ. 58:11).

PIEŚNI: 152, 22

1, 2. (a) Co odróżnia Świadków Jehowy od innych religii? (b) Co omówimy w tym i następnym artykule?

„KTO jest waszym przywódcą?” Takie pytanie często słyszą Świadkowie Jehowy. I nic dziwnego, bo w wielu religiach jakiś mężczyzna lub kobieta pełni taką funkcję. Natomiast naszym przywódcą nie jest żaden niedoskonały człowiek. Jesteśmy podporządkowani Chrystusowi, który z kolei podlega swojemu Ojcu, Jehowie (Mat. 23:10).

2 Jednak obecnie ludowi Bożemu przewodzi grupa mężczyzn — „niewolnik wierny i roztropny” (Mat. 24:45). Skąd więc możemy mieć pewność, że tak naprawdę prowadzi nas Jehowa, posługując się swoim Synem? W tym i następnym artykule omówimy, jak Bóg od wieków wyznaczał pewnych mężczyzn, by przewodzili Jego ludowi. Rozważymy też trzy grupy argumentów świadczące, że tymi ludźmi — a co za tym idzie całym swoim ludem — kieruje Jehowa (Izaj. 58:11).

ODDZIAŁYWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

3. Dzięki czemu Mojżesz mógł przewodzić Izraelitom?

3 Na przedstawicieli Boga oddziaływał duch święty. Na przykład Mojżesz miał przewodzić Izraelitom. Dzięki czemu mógł wywiązać się z tego odpowiedzialnego zadania? Jehowa ‛włożył w niego swego świętego ducha’ (odczytaj Izajasza 63:11-14). Ponieważ na Mojżesza oddziaływał duch Boży, tak naprawdę to Jehowa zapewniał przewodnictwo swojemu ludowi.

4. Skąd Izraelici wiedzieli, że na Mojżesza oddziałuje duch Boży? (Zobacz ilustrację tytułową).

4 Skąd Izraelici wiedzieli, że na Mojżesza oddziałuje duch święty, skoro jest to niewidzialna siła? Uzdolnił on Mojżesza do dokonania cudów i oznajmienia faraonowi imienia Bożego (Wyjścia 7:1-3). Pomógł mu też przejawiać takie cechy, jak miłość, łagodność czy cierpliwość, dzięki którym nadawał się do przewodzenia Izraelitom. Mojżesz bardzo różnił się od surowych i egocentrycznych władców w tamtych czasach (Wyjścia 5:2, 6-9). Nie było żadnych wątpliwości: to Jehowa wybrał Mojżesza, żeby przewodził Jego ludowi.

5. Wyjaśnij, jak Jehowa pomagał mężczyznom wyznaczonym do przewodzenia Jego ludowi.

5 Później duch święty oddziaływał też na innych mężczyzn wyznaczonych do przewodzenia ludowi Jehowy. „Jozue, syn Nuna, był pełen ducha mądrości” (Powt. Pr. 34:9). „Duch Jehowy ogarnął Gedeona” (Sędz. 6:34). Również na Dawida zaczął „oddziaływać duch Jehowy” (1 Sam. 16:13). Wszyscy ci mężczyźni polegali na wsparciu ducha Bożego i dlatego mogli dokonywać rzeczy, których o własnych siłach by nie zrobili (Joz. 11:16, 17; Sędz. 7:7, 22; 1 Sam. 17:37, 50). W rezultacie całą chwałę za te potężne czyny przypisywano Jehowie.

6. Dlaczego Jehowa oczekiwał, że Izraelici będą szanować osoby sprawujące władzę?

6 Jak Izraelici powinni reagować na wyraźne dowody, że na tych mężczyzn oddziałuje duch święty? Kiedy szemrali przeciwko Mojżeszowi, Jehowa zapytał: „Jak długo lud ten będzie mnie traktował bez szacunku?” (Liczb 14:2, 11). To Jehowa wybrał Mojżesza, Jozuego, Gedeona i Dawida, żeby Go reprezentowali. Gdy Izraelici byli im posłuszni, w gruncie rzeczy poddawali się przewodnictwu Jehowy.

WSPARCIE ANIOŁÓW

7. Jak aniołowie wspierali Mojżesza?

7 Przedstawicieli Boga wspierali aniołowie (odczytaj Hebrajczyków 1:7, 14). Jehowa przez aniołów zlecił Mojżeszowi zadanie, odpowiednio go wyposażył i go prowadził. Przez ‛anioła, który ukazał się w ciernistym krzewie’, polecił mu wyzwolić Izraelitów (Dzieje 7:35). „Przez aniołów” przekazał Prawo, dzięki któremu Mojżesz mógł pouczać naród (Gal. 3:19). Ponadto polecił mu: „Zaprowadź lud tam, dokąd ci powiedziałem. Oto pójdzie przed tobą mój anioł” (Wyjścia 32:34). Biblia nie wspomina, żeby Izraelici widzieli jakiegoś zmaterializowanego anioła. Jednak sposób, w jaki Mojżesz ich pouczał i prowadził, wyraźnie świadczył, że korzysta z nadludzkiej pomocy.

8. W jaki sposób aniołowie pomogli Jozuemu i Ezechiaszowi?

8 Następca Mojżesza, Jozue, został pokrzepiony przez „księcia wojska Jehowy” i dzięki temu poprowadził Izraelitów do zwycięskiej bitwy przeciwko Kananejczykom (Joz. 5:13-15; 6:2, 21). Wiele lat później król Ezechiasz musiał stawić czoła przytłaczającym siłom asyryjskich wojsk, które zagrażały Jerozolimie. Wtedy jednej nocy anioł Jehowy „zabił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy” żołnierzy (2 Król. 19:35).

9. Czego od Izraelitów oczekiwał Jehowa, chociaż Jego przedstawiciele popełniali błędy?

9 Oczywiście aniołowie są doskonali, natomiast ludzie, których wspierają — nie. Mojżesz pewnego razu nie oddał chwały Jehowie (Liczb 20:12). Jozue nie zabiegał o Boże kierownictwo przed zawarciem przymierza z Gibeonitami (Joz. 9:14, 15). Na krótki czas serce Ezechiasza „stało się wyniosłe” (2 Kron. 32:25, 26). Chociaż przedstawiciele Jehowy popełniali błędy, Izraelici powinni uznawać ich przewodnictwo. Jehowa wspierał tych mężczyzn przez aniołów. Bez wątpienia to On prowadził swój lud.

WSKAZÓWKI ZE SŁOWA BOŻEGO

10. Co świadczy o tym, że Mojżesz podporządkowywał się Prawu Jehowy?

10 Przedstawiciele Boga podporządkowywali się Jego Słowu. W Biblii prawo dane Izraelitom jest nazywane „Prawem Mojżeszowym” (1 Król. 2:3). Jednak Księga ta wskazuje, że tak naprawdę pochodziło ono od Jehowy, a Mojżesz należał do osób, które miały go przestrzegać (2 Kron. 34:14). Gdy Jehowa powiedział mu, jak ma wyglądać przybytek, Mojżesz wykonał go „zgodnie ze wszystkim, co mu nakazał Jehowa. Tak właśnie uczynił” (Wyjścia 40:1-16).

11, 12. (a) Czego Jehowa oczekiwał od Jozuego oraz od królów? (b) Jaki wpływ na mężczyzn przewodzących ludowi Bożemu miało Słowo Boże?

11 Kiedy Jozue został wodzem, miał do dyspozycji spisane Słowo Boże. Jehowa mu powiedział: „Czytaj (...) [księgę prawa] półgłosem dniem i nocą, byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim, co jest w niej napisane” (Joz. 1:8). Później podobnie postępowali królowie sprawujący władzę nad ludem Bożym. Byli zobowiązani każdego dnia czytać Prawo, sporządzić jego odpis i „przestrzegać wszystkich słów tego prawa oraz tych przepisów, wprowadzając je w czyn” (odczytaj Powtórzonego Prawa 17:18-20).

12 Jaki wpływ na mężczyzn sprawujących przewodnictwo miało Słowo Boże? Pokazuje to przykład króla Jozjasza. Gdy odnaleziono zwój z Prawem Mojżeszowym, sekretarz Jozjasza zaczął mu go czytać *. Jak król zareagował? Kiedy „usłyszał słowa księgi prawa, natychmiast rozdarł swe szaty”. Ale zrobił coś więcej — podjął zdecydowane działania, żeby wytępić bałwochwalstwo, i zorganizował niezwykle uroczyste obchody Paschy (2 Król. 22:11; 23:1-23). Ponieważ Jozjasz i inni wierni mężczyźni podporządkowywali się wskazówkom Jehowy, chętnie dostosowywali do nich sposób, w jaki przewodzili. Takie zmiany pozwoliły ludowi Jehowy działać zgodnie z Jego wolą.

13. Co odróżniało mężczyzn przewodzących ludowi Bożemu od pogańskich władców?

13 Tacy wierni królowie bardzo różnili się od przywódców okolicznych narodów, którzy byli krótkowzroczni i kierowali się mądrością ludzką. Na przykład kananejscy władcy i ich poddani dopuszczali się różnych obrzydliwości, między innymi kazirodztwa, homoseksualizmu, sodomii, rażącego bałwochwalstwa, a także składali ofiary z dzieci (Kapł. 18:6, 21-25). Królowie babilońscy i egipscy nie przestrzegali takich samych zasad higieny jak Izraelici, którzy trzymali się przepisów otrzymanych od Jehowy (Liczb 19:13). W przeciwieństwie do tych władców wierni mężczyźni przewodzący ludowi Bożemu zachęcali do zachowywania czystości duchowej, moralnej i fizycznej. Nie było wątpliwości, że to Jehowa ich prowadzi.

14. Dlaczego Jehowa korygował niektórych mężczyzn przewodzących Jego ludowi?

14 Nie wszyscy królowie izraelscy stosowali się do wskazówek Jehowy. Ci, którzy Go nie słuchali, odrzucali kierownictwo zapewniane przez ducha świętego, aniołów i Słowo Boże. Niektórych z nich Jehowa musiał skorygować lub zastąpić kimś innym (1 Sam. 13:13, 14). W stosownym czasie wyznaczył kogoś, kto miał w doskonały sposób przewodzić ludowi Bożemu.

JEHOWA WYZNACZA DOSKONAŁEGO WODZA

15. (a) Jak prorocy przepowiadali pojawienie się wyjątkowego wodza? (b) Kto okazał się zapowiedzianym wodzem?

15 Jehowa przez wieki zapowiadał, że wyznaczy dla swojego ludu wyjątkowego wodza. Mojżesz powiedział Izraelitom: „Jehowa, twój Bóg, wzbudzi ci spośród ciebie, spośród twoich braci, proroka jak ja — jego macie słuchać” (Powt. Pr. 18:15). Izajasz prorokował, że będzie to „wódz i rozkazodawca” (Izaj. 55:4). A Daniel pod natchnieniem napisał o przyjściu „Mesjasza Wodza” (Dan. 9:25). W końcu Jezus wyjaśnił, że to on jest „Wodzem” ludu Bożego (odczytaj Mateusza 23:10). Uczniowie Jezusa chętnie za nim podążali i byli pewni, że posłał go Bóg (Jana 6:68, 69). Co ich przekonywało, że Chrystus jest osobą, za pośrednictwem której Jehowa prowadzi swoich sług?

16. Co dowodziło, że na Jezusa oddziałuje duch święty?

16 Na Jezusa oddziaływał duch święty. W trakcie chrztu Jezusa Jan Chrzciciel zobaczył otwarte niebiosa oraz „ducha zstępującego na niego niczym gołąb”. Następnie „duch (...) przymusił [Jezusa], aby poszedł na pustkowie” (Marka 1:10-12). Przez całą ziemską służbę na Jezusa oddziaływał duch święty. Dlatego Syn Boży mógł dokonywać cudów i nauczać jak ktoś mający władzę od Jehowy (Dzieje 10:38). Ponadto mógł w doskonały sposób przejawiać takie przymioty, jak miłość, radość i niezachwiana wiara (Jana 15:9; Hebr. 12:2). Dowody jednoznacznie wskazywały, że Jezusem posługuje się Bóg.

Jakiego wsparcia udzielili Jezusowi aniołowie krótko po jego chrzcie? (Zobacz akapit 17)

17. W jaki sposób Jezusa wspierali aniołowie?

17 Jezusa wspierali aniołowie. Krótko po chrzcie Jezusa „aniołowie przyszli i zaczęli mu usługiwać” (Mat. 4:11). W nocy przed jego śmiercią „ukazał mu się anioł z nieba i go umocnił” (Łuk. 22:43). Jezus był pewien, że w razie potrzeby Jehowa udzieli mu wsparcia przez aniołów (Mat. 26:53).

18, 19. Jak na czyny i nauki Jezusa wpływało Słowo Boże?

18 Jezus podporządkowywał się Słowu Bożemu. Od samego początku swojej służby Jezus działał zgodnie z treścią Pism (Mat. 4:4). Był tak posłuszny Słowu Bożemu, że zgodził się umrzeć na palu męki. Nawet jego ostatnie słowa nawiązywały do proroctw mesjańskich (Mat. 27:46; Łuk. 23:46). W przeciwieństwie do niego współcześni mu przywódcy religijni przykładali większą wagę do swoich tradycji niż do praw Bożych. Jezus odniósł do nich słowa Jehowy zapisane przez proroka Izajasza: „Lud ten okazuje mi szacunek swoimi wargami, ale ich serce jest ode mnie bardzo oddalone. Lecz na próżno mnie czczą, gdyż jako nauk uczą nakazów ludzkich” (Mat. 15:7-9). Jehowa z pewnością nie wybrałby do prowadzenia swojego ludu kogoś, kto lekceważy Jego Słowo.

19 Wpływ Słowa Bożego na Jezusa widać nie tylko w jego działaniu, ale też w naukach. Kiedy przedstawiano mu kontrowersyjne kwestie, nie odwoływał się do swojej niezwykłej mądrości ani olbrzymiego doświadczenia. Zawsze jako ostateczny autorytet cytował Pisma (Mat. 22:33-40). I nie zabawiał słuchaczy anegdotami na temat życia w niebie czy stwarzania wszechświata, ale pomagał im w pełni ‛pojmować znaczenie Pism’ (Łuk. 24:32, 45). Jezus kochał Słowo Boże i chętnie o nim rozmawiał.

20. (a) Jak Jezus dowodził, że rozumie, jaką pozycję zajmuje względem Boga? (b) Kogo Jehowa wybiera, by przewodził Jego ludowi? Wyjaśnij na przykładzie Jezusa i Heroda.

20 Chociaż Jezus zdumiewał słuchaczy „ujmującymi słowami”, chwałę przypisywał swojemu Nauczycielowi, Jehowie (Łuk. 4:22). Kiedy pewien bogaty człowiek chciał oddać mu chwałę, nazywając go „Dobrym Nauczycielem”, Jezus skromnie powiedział: „Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry oprócz jednego, Boga” (Marka 10:17, 18). Zupełnie inaczej postąpił Herod Agryppa, który jakieś osiem lat po śmierci Jezusa został królem w Judei. Pewnego dnia ubrał się „w szatę królewską”. Gdy przemawiał, zgromadzony lud zaczął wykrzykiwać: „To głos boga, a nie człowieka!”. Herodowi najwyraźniej to schlebiało. Co się wtedy wydarzyło? „Natychmiast uderzył go anioł Jehowy, ponieważ nie oddał chwały Bogu; i stoczony przez robactwo, skonał” (Dzieje 12:21-23). Żaden postronny obserwator nie pomyślałby, że to Jehowa wyznaczył Heroda, by przewodził Jego ludowi. Natomiast Jezus dał wyraźne dowody, że został wybrany przez Boga, i wciąż sławił Go jako Najwyższego Władcę.

21. Co omówimy w następnym artykule?

21 Jezus nie miał przewodzić ludowi Jehowy jedynie przez kilka lat. Po zmartwychwstaniu powiedział: „Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy” (Mat. 28:18-20). Ale skoro Jezus wrócił do nieba, to jak miał przewodzić ludowi Bożemu na ziemi? Kogo Jehowa wybierze, by reprezentował Jezusa? I jak chrześcijanie mieli rozpoznać przedstawicieli Boga? Odpowiedzi na te pytania omówimy w następnym artykule.

^ ak. 12 Był to prawdopodobnie manuskrypt spisany przez Mojżesza.