ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 12

PIEŚŃ 77 Światło w mrocznym świecie

Unikaj ciemności i pozostawaj w świetle

Unikaj ciemności i pozostawaj w świetle

„Kiedyś byliście w ciemności, ale teraz jesteście w świetle” (EFEZ. 5:8).

GŁÓWNA MYŚL

Możemy się dużo nauczyć z przenośni o ciemności i świetle, o której wspomniano w 5 rozdziale Listu do Efezjan.

1, 2. (a) W jakich okolicznościach został napisany List do Efezjan? (b) Jakie pytania przeanalizujemy?

 GDY apostoł Paweł znajdował się w areszcie domowym w Rzymie, chciał zachęcić swoich współwyznawców. Nie mógł odwiedzić ich osobiście, dlatego pisał listy. Jeden z nich skierował do Efezjan około 60 lub 61 roku n.e. (Efez. 1:1; 4:1).

2 Prawie 10 lat wcześniej Paweł spędził jakiś czas w Efezie, gdzie głosił dobrą nowinę i nauczał (Dzieje 19:1, 8-10; 20:20, 21). Bardzo kochał swoich braci i chciał im pomóc dochować wierności Jehowie. Ale dlaczego pisał do namaszczonych chrześcijan o ciemności i świetle? I czego z udzielonych przez niego rad mogą się nauczyć wszyscy chrześcijanie? Przeanalizujmy odpowiedzi na te pytania.

Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA

3. Jakiej przenośni użył Paweł w Liście do Efezjan?

3 Paweł napisał do chrześcijan w Efezie: „Kiedyś byliście w ciemności, ale teraz jesteście w świetle” (Efez. 5:8). Posłużył się przenośnią o ciemności i świetle, żeby pokazać, na jakie ogromne zmiany zdobyli się Efezjanie. Zastanówmy się, dlaczego mógł powiedzieć, że ‛kiedyś byli w ciemności’.

4. W jakim sensie Efezjanie tkwili w religijnej ciemności?

4 Religia fałszywa. Efezjanie, do których pisał Paweł, byli przed poznaniem prawdy zniewoleni przez religię fałszywą i przesądy. W Efezie znajdowała się słynna świątynia Artemidy, uznawana za jeden z siedmiu cudów świata. Ludzie, którzy do niej chodzili, byli przesiąknięci bałwochwalstwem. Wytwarzanie i sprzedaż świątyniek bogini Artemidy było dochodowym interesem (Dzieje 19:23-27). Poza tym Efezjanie byli znani z uprawiania sztuk magicznych (Dzieje 19:19).

5. Dlaczego można powiedzieć, że Efezjanie byli pogrążeni w ciemności pod względem moralnym?

5 Niemoralność. Efez słynął z rażącej niemoralności i rozpasania. Nieprzyzwoita mowa była na porządku dziennym w teatrach miejskich, a nawet na uroczystościach religijnych (Efez. 5:3). Wielu Efezjan ‛zatraciło wszelkie poczucie moralności’. To sformułowanie dosłownie oznacza „przestać odczuwać ból” (Efez. 4:17-19). Zanim dowiedzieli się, co naprawdę jest dobre, a co złe, nie czuli wyrzutów sumienia ani nie uważali, że są odpowiedzialni przed Jehową. Dlatego Paweł napisał o nich, że „pod względem umysłowym są pogrążeni w ciemności i dalecy od życia właściwego Bogu”.

6. Dlaczego Paweł mógł powiedzieć do Efezjan: „Teraz jesteście w świetle”?

6 Jednak niektórzy Efezjanie nie pozostali w ciemności. Paweł napisał do nich: „Teraz jesteście w świetle, ponieważ pozostajecie w jedności z Panem” (Efez. 5:8). Przyjęli oni światło prawdy zawartej w Pismach (Ps. 119:105). Porzucili praktyki religii fałszywej i niemoralne postępowanie. Stali się „naśladowcami Boga” i robili wszystko, co mogli, żeby wielbić Jehowę oraz sprawiać Mu radość (Efez. 5:1).

7. Pod jakim względem znajdujemy się w podobnej sytuacji jak chrześcijanie z Efezu?

7 Podobnie my, zanim poznaliśmy prawdę, znajdowaliśmy się w ciemności pod względem religijnym i moralnym. Niektórzy z nas obchodzili święta religii fałszywej, a inni prowadzili niemoralny styl życia. Ale gdy poznaliśmy pogląd Jehowy na dobro i zło, dokonaliśmy zmian. Zaczęliśmy żyć zgodnie z Jego prawymi wymaganiami. W rezultacie odnieśliśmy wiele korzyści (Izaj. 48:17). Jednak nie zawsze łatwo jest trzymać się z dala od ciemności, z której wyszliśmy, i cały czas ‛żyć jako dzieci światła’. Co nam w tym pomoże?

Cyfrowa reprodukcja za zgodą Papyrology Collection, Graduate Library, University of Michigan, P.Mich.inv. 6238. Licensed under CC by 3.0

Życzliwa rada Pawła skierowana do Efezjan dotyczy również nas (zobacz akapit 7) b


UNIKAJ CIEMNOŚCI

8. Czego zgodnie z Efezjan 5:3-5 musieli unikać chrześcijanie w Efezie?

8 Odczytaj Efezjan 5:3-5. Żeby trzymać się z dala od niemoralności, chrześcijanie w Efezie w dalszym ciągu musieli odrzucać postępowanie, które nie podobało się Jehowie. Dotyczyło to nie tylko niemoralnych uczynków, ale też nieprzyzwoitej mowy. Paweł przypomniał im, że muszą unikać takich rzeczy, jeśli chcą ‛odziedziczyć Królestwo Chrystusa i Boga’.

9. Dlaczego powinniśmy unikać czegokolwiek, co ma związek z niemoralnością?

9 My też musimy stale toczyć walkę, żeby nie dać się wciągnąć w ‛bezowocne uczynki typowe dla ciemności’ (Efez. 5:11). Życie wielokrotnie pokazało, że im częściej ktoś patrzy na nieczyste, niemoralne rzeczy, słucha ich lub o nich rozmawia, tym łatwiej mu wpaść w pułapkę złego postępowania (Rodz. 3:6; Jak. 1:14, 15). W pewnym kraju kilkadziesiąt braci i sióstr „zaprzyjaźniło się” na czacie grupowym. Z początku wielu z nich rozmawiało o sprawach duchowych. Jednak z czasem te rozmowy stały się niestosowne i obracały się głównie wokół seksu. Kilka z tych osób przyznało później, że to popchnęło je do niemoralności.

10. Jak Szatan stara się nas zwieść? (Efezjan 5:6).

10 Świat Szatana próbuje nam wmówić, że to, co Jehowa uważa za niemoralne i nieczyste, nie jest niczym złym (2 Piotra 2:19). To nic nowego. Diabeł od dawna posługuje się tą samą taktyką — chce sprawić, żeby ludzie nie odróżniali dobra od zła (Izaj. 5:20; 2 Kor. 4:4). Nic dziwnego, że wiele filmów, programów telewizyjnych i stron internetowych promuje poglądy sprzeczne z prawymi zasadami Jehowy. Szatan stara się nas skłonić do wniosku, że nieczyste praktyki i styl życia są nie tylko akceptowalne, ale też nieszkodliwe i przyjemne (odczytaj Efezjan 5:6).

11. Jak przeżycia Angeli podkreślają wartość mądrej rady z Efezjan 5:7? (Zobacz też ilustrację).

11 Szatan chciałby, żebyśmy spędzali czas z ludźmi, którzy utrudnialiby nam trzymanie się zasad Jehowy. Dlatego Paweł radził Efezjanom: „Nie miejcie z nimi nic wspólnego” — czyli z osobami, które robią to, co złe w oczach Boga (Efez. 5:7). My jednak musimy być jeszcze bardziej ostrożni niż Efezjanie. Nasze towarzystwo to nie tylko ci, z którymi spędzamy czas na żywo, ale też ci, z którymi mamy kontakt w mediach społecznościowych. Angela a, która mieszka w Azji, przekonała się, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z mediami społecznościowymi. Przyznaje: „Mogą się stać pułapką, która niepostrzeżenie zmieni twój sposób myślenia. W pewnym momencie przestało mi już przeszkadzać, że moi ‚przyjaciele’ nie szanują zasad biblijnych. W końcu zaczęłam myśleć, że taki styl życia jest OK”. Na szczęście życzliwi starsi pomogli Angeli dokonać zmian. Mówi ona: „Teraz skupiam się na sprawach duchowych, a nie na mediach społecznościowych”.

To, czy będziemy trzymać się zasad Jehowy, zależy w dużej mierze od tego, z kim się przyjaźnimy (zobacz akapit 11)


12. Co pomoże nam trzymać się zasad Jehowy dotyczących dobra i zła?

12 Musimy walczyć z popularnym w tym świecie sposobem myślenia, że niemoralne postępowanie nie jest niczym złym. Wiemy, jaka jest prawda (Efez. 4:19, 20). Warto jednak zadać sobie pytania: „Czy staram się unikać wszystkich niepotrzebnych kontaktów ze współpracownikami, kolegami ze szkoły albo innymi ludźmi, którzy nie szanują prawych zasad Jehowy? Czy odważnie trzymam się Bożych zasad, nawet jeśli zostanę uznany za nietolerancyjnego?”. Jak wynika z 2 Listu do Tymoteusza 2:20-22, musimy ostrożnie wybierać towarzystwo również w zborze. Pamiętajmy, że nie każdy pomoże nam wiernie służyć Jehowie.

„ŻYJCIE (...) JAKO DZIECI ŚWIATŁA”

13. Co to znaczy ‛żyć jako dzieci światła’? (Efezjan 5:7-9).

13 Paweł zachęcił chrześcijan w Efezie, żeby nie tylko trzymali się z dala od ciemności, ale też żeby ‛żyli jako dzieci światła’ (odczytaj Efezjan 5:7-9). Co to oznacza? Krótko mówiąc, chcemy cały czas postępować jak prawdziwi chrześcijanie. Żeby nam się to udało, musimy między innymi pilnie czytać i studiować Biblię oraz oparte na niej publikacje. Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na przykład i nauki Jezusa Chrystusa, który jest „światłem świata” (Jana 8:12; Prz. 6:23).

14. Jak może nam pomóc duch święty?

14 Żeby stale postępować „jako dzieci światła”, potrzebujemy pomocy ducha świętego. Dlaczego? Ponieważ w tym niemoralnym świecie naprawdę niełatwo jest zachować czystość (1 Tes. 4:3- 5, 7, 8). Duch święty pomoże nam walczyć ze sposobem myślenia tego świata, między innymi z filozofiami i poglądami, które są sprzeczne z Bożym sposobem myślenia. Pomoże nam też przejawiać „wszelką dobroć [i] prawość” (Efez. 5:9).

15. Jak możemy otrzymać ducha świętego? (Efezjan 5:19, 20).

15 Żeby otrzymać ducha świętego, musimy między innymi się o niego modlić. Jezus powiedział, że Jehowa „da ducha świętego tym, którzy Go proszą” (Łuk. 11:13). Możemy otrzymać go również wtedy, gdy razem z braćmi i siostrami wysławiamy Jehowę na zebraniach (odczytaj Efezjan 5:19, 20). Dobry wpływ tego ducha pomoże nam żyć tak, żeby podobać się Bogu.

16. Co pomoże nam podejmować mądre decyzje? (Efezjan 5:10, 17).

16 Gdy mamy do podjęcia ważne decyzje, musimy ustalić, „co jest wolą Jehowy”, i zgodnie z tym postępować (odczytaj Efezjan 5:10, 17). Kiedy szukamy zasad biblijnych, które mają zastosowanie w naszej sytuacji, w gruncie rzeczy próbujemy zrozumieć, co myśli o tym Jehowa. A jeśli wprowadzimy je w życie, będziemy w stanie podejmować dobre decyzje.

17. W jaki sposób możemy mądrze korzystać ze swojego czasu? (Efezjan 5:15, 16). (Zobacz też ilustrację).

17 Paweł radził też Efezjanom, żeby mądrze korzystali ze swojego czasu (odczytaj Efezjan 5:15, 16). „Niegodziwiec”, czyli nasz wróg, Szatan, chciałby, żebyśmy byli tak zajęci sprawami tego świata, że zabrakłoby nam czasu na służbę dla Boga (1 Jana 5:19). Zamiast skupiać się na związanych z nią celach, chrześcijanin mógłby zacząć koncentrować się na rzeczach materialnych, świeckim wykształceniu albo karierze. Oznaczałoby to, że przejmuje sposób myślenia tego świata. Oczywiście te rzeczy same w sobie nie są złe, ale nigdy nie powinny zająć w naszym życiu pierwszego miejsca. Żeby ‛żyć jako dzieci światła’, musimy robić „jak najlepszy użytek ze swojego czasu”, skupiając się na tym, co naprawdę ważne.

Chrześcijan w Efezie usilnie zachęcono, żeby mądrze korzystali ze swojego czasu (zobacz akapit 17)


18. Jakie kroki podjął Donald, żeby lepiej korzystać ze swojego czasu?

18 Szukajmy możliwości, żeby służyć Jehowie w większym zakresie. Właśnie tak zrobił Donald, który mieszka w RPA. Opowiada: „Przeanalizowałem swoją sytuację i gorąco prosiłem Jehowę, żeby pomógł mi bardziej się wysilać w służbie. Modliłem się o pracę, która pozwoliłaby mi więcej głosić. Z pomocą Jehowy udało mi się taką znaleźć. Razem z żoną podjęliśmy służbę pełnoczasową”.

19. Co pomoże nam stale ‛żyć jako dzieci światła’?

19 List Pawła z pewnością pomógł Efezjanom okazywać Jehowie wierność. Te natchnione rady mogą też pomóc nam — na przykład w mądrym wyborze rozrywki i towarzystwa. Mogą nas również zmotywować do regularnego studiowania Biblii, dzięki czemu światło prawdy będzie nas prowadzić przez całe życie. Poza tym rady te podkreślają ogromne znaczenie ducha świętego w rozwijaniu pięknych przymiotów. Stosowanie się do nich pomaga nam podejmować mądre decyzje, zgodne ze sposobem myślenia Jehowy. Jeśli to robimy, będziemy unikać ciemności tego świata i pozostaniemy w świetle!

JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ?

  • Do czego odnoszą się określenia „ciemność” i „światło” wspomniane w Efezjan 5:8?

  • Jak możemy unikać „ciemności”?

  • Co nam pomoże ‛żyć jako dzieci światła’?

PIEŚŃ 95 Coraz jaśniejsze światło

a Niektóre imiona zostały zmienione.

b OPIS ILUSTRACJI: Na ilustracji widać wczesny odpis listu apostoła Pawła do Efezjan.