نظر تو چی است؟‏

  • بله؟‏

  • نخیر؟‏

  • شاید؟‏

 در کلام خدا چنین نوشته شده است

‏«خدا .‏ .‏ .‏ هر اشکی را از چشمان آن ها پاک خواهد کرد.‏ دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج اثری نخواهد بود.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏،‏ ترجمهٔ دری.‏

فایده‌ای که برای تو میتواند داشته باشد

اطمینان پیدا میکنی که مشکلات از طرف خدا نیست.‏—‏یعقوب ۱:‏۱۳‏.‏

آرام میشوی بخاطر اینکه خدا ما را درک میکند.‏—‏زِکَریا ۲:‏۸‏.‏

یقین پیدا میکنی که درد و رنج از بین میرود.‏—‏مزمور ۳۷:‏۹-‏۱۱‏.‏

 آیا میتوانیم گفته‌های کتاب مقدّس را باور کنیم؟‏

بله،‏ بخاطر دو دلیل مهم:‏

  • خدا از رنج و بی‌انصافی نفرت دارد.‏ وقتیکه در زمانهای باستان به بنده‌گان خدا ظلم میشد،‏ یهوه خدا غمگین شد.‏ در کتاب مقدّس نوشته شده است «زمانیکه دشمنان دست به آزار آن ها دراز» می نمودند خدا جگرخون شد.‏—‏داوران ۲:‏۱۸‏.‏

    خدا شدیداً از ظالمان نفرت دارد.‏ کتاب مقدّس میگوید که او از «دستی که خون بیگناهی را بریزد» نفرت دارد و نمیتواند تحمل کند.‏—‏امثال سلیمان ۶:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏

  • خدا به هر کدام از ما توجه دارد.‏ هر کس مصیبت خود را میداند،‏ یهوه خدا نیز ‹از دل همهٔ آدمیان آگاه هست›.‏—‏دوم تواریخ ۶:‏۲۹،‏ ۳۰‏.‏

یهوه خدا بزودی از طریق پادشاهی آسمانی خود،‏ درد و رنج تمام انسانها را از بین میبرد.‏ (‏متی ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ تا آن وقت خدا با مهربانی به انسانهایی که صادقانه کوشش میکنند خدا را بهتر بشناسند کمک میکند.‏—‏اعمال ۱۷:‏۲۷؛‏ دوم قرنتیان ۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

 در این رابطه فکر کنید

چرا خدا اجازه داده است درد و رنج وجود داشته باشد؟‏

کلام خدا جواب این سؤال را میدهد در رومیان ۵:‏۱۲ و دوم پِترُس ۳:‏۹‏.‏