به مطلب بروید

شاهدان یهوه

انتخاب لسان دری

نظر تو در بارهٔ انجیل چی است؟‏

نظر تو در بارهٔ انجیل چی است؟‏

کدام یکی از اینها عقیدهٔ تو است؟‏

  • این کتاب منسوخ شده است؟‏

  • این کتاب قصه است؟‏

  • این کتاب کلام خداوند یکتا است؟‏

 در کلام خدا چنین نوشته شده است

‏«تمام کتاب مقدس از الهام خداست.‏»—‏دوم تیموتاوس ۳:‏۱۶‏،‏ ترجمهٔ دری.‏

فایده‌ای که برای تو میتواند داشته باشد

جوابهای قانع‌کننده برای سؤالهای مهم زنده‌گی.‏—‏امثال سلیمان ۲:‏۱-‏۵‏.‏

راهنمائی قابل اعتماد برای زنده‌گی هر روزه.‏—‏مزمور ۱۱۹:‏۱۰۵‏.‏

داشتن امید واقعی برای آیندهٔ بهتر.‏—‏رومیان ۱۵:‏۴‏.‏

 آیا میتوانیم گفته‌های کتاب مقدّس را باور کنیم؟‏

بله،‏ بخاطر سه دلیل مهم:‏

  • هم‌آهنگ بودن بی‌نظیر.‏ تمام کتاب مقدّس به مدت ۱۶۰۰ سال بدست ۴۰ پیغمبر نوشته شده است.‏ اکثر از آنها همدیگر را ندیدند.‏ با وجود این،‏ تمام کتاب مقدّس وحدت بی‌نظیر دارد،‏ نام خدا و پادشاهی خدا را جلال میدهد.‏

  • نویسنده‌گان صادق.‏ نویسنده‌گان کتاب مقدّس صادقانه اشتباهات خودشان و مردمشان را نوشته میکردند،‏ برخلاف تاریخ‌نویسان دیگر که کمتر شکستها و بدیهای مردمشان را نوشته میکردند.‏—‏دوم تواریخ ۳۶:‏۱۵،‏ ۱۶؛‏ مزمور ۵۱:‏۱-‏۴‏.‏

  • نبوّتهای قابل اعتماد.‏ ۲۰۰ سال قبل از نابود شدن شهر بابل در کتاب مقدّس نبوّت شده بود که این شهر از بین میرود.‏ (‏اشعیا ۱۳:‏۱۷-‏۲۲‏)‏ نه تنها روش نابود شدن شهر بابل ذکر شده بود،‏ حتی اسم کسی که این شهر را فتح میکرد نیز نوشته شده بود.‏—‏اشعیا ۴۵:‏۱-‏۳‏.‏

پیشگوئیهای بسیار دیگری در کتاب مقدّس نوشته شده است که بطور دقیق به تحقق رسیده است.‏ برای همین میتوانیم اعتماد داشته باشیم که این کتاب از طرف خدا است.‏—‏دوم پِترُس ۱:‏۲۱‏.‏

 در این رابطه فکر کنید

چگونه کلام خدا میتواند زنده‌گی تو را بهتر کند؟‏

کلام خدا جواب این سؤال را میدهد در اشعیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸ و دوم تیموتاوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏