به مطلب بروید

شاهدان یهوه

انتخاب لسان دری

كی این دنیا را كنترول میكند؟‏

كی این دنیا را كنترول میكند؟‏

به نظر تو كی است؟‏

  • خدا؟‏

  • انسانها؟‏

  • شیطان؟‏

 در كلام خدا چنین نوشته شده است

‏«تمام دنیا تحت تسلط شیطان است.‏»—‏اول یوحنا ۵:‏۱۹‏.‏

عیسٰی مسیح «ظاهر شد تا كار شیطان را نابود سازد.‏»—‏اول یوحنا ۳:‏۸‏،‏ ترجمهٔ دری‏.‏

فایده‌ای كه برای تو میتواند داشته باشد

دلیل مشكلات دنیا را درک میكنی.‏—‏مكاشفه ۱۲:‏۱۲‏.‏

اطمینان پیدا میكنی كه دنیا خوبتر میشود.‏—‏اول یوحنا ۲:‏۱۷‏.‏

 آیا میتوانیم گفته‌های كتاب مقدّس را باور كنیم؟‏

بله،‏ بخاطر سه دلیل مهم:‏

  • حكومت شیطان از بین میرود.‏ یهوه خدا قصد دارد كه شیطان دیگر دنیا را كنترول نكند.‏ یهوه خدا وعده داده است كه «شیطان را .‏ .‏ .‏ نابود سازد» و تمام چیزهایی را كه شیطان خراب كرده است،‏ جبران كرده،‏ درست كند.‏—‏عبرانیان ۲:‏۱۴‏.‏

  • خدا برای حكومت دنیا،‏ عیسٰی مسیح را انتخاب كرده است.‏ شخصیت عیسٰی مسیح كاملاً فرق دارد با حاكم فعلی این دنیا كه خودخواه و بی‌رحم است.‏ خدا وعده داده است كه حكومت مسیح «بر ضعیفان و نیازمندان دلسوزی می كند .‏ .‏ .‏ آن ها را از ظلم و ستم می رهاند.‏»—‏مزمور ۷۲:‏۱۳،‏ ۱۴‏.‏

  • خدا نمیتواند دروغ بگوید.‏ كتاب مقدّس بطور روشن میگوید «كه محال است خدا .‏ .‏ .‏ دروغ بگوید.‏» (‏عبرانیان ۶:‏۱۸‏)‏ هر بار كه یهوه خدا وعده میدهد آن را به انجام میرساند.‏ (‏اشعیا ۵۵:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ پس حتماً ‏«سردار این دنیا بیرون رانده می شود.‏»—‏یوحنا ۱۲:‏۳۱‏.‏

 در این رابطه فكر كنید

وقتیكه حاكم این دنیا نابود شود،‏ دنیا چطور خواهد بود؟‏

كلام خدا جواب این سؤال را میدهد در مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱ و مكاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏