درامه‌های صوتی بر اساس داستانهای کتاب مقدّس را دانلود کنید و در مورد افراد و رویدادهای تاریخی معلومات حاصل کنید.‏