Cub caw yix khrawh khrawm tix eun ka ceu pui ku ceu kaing yieh kawx, viang yix ang sidu lox sikah kawx yix khawm uik ih rhawm rhi khrimau paox tix heue. Kaing ting nix num lox phuk lai sigang khri mai: cao pa phan pa dah ku ceu khawm uik mai: son sang yaog yaw ka Simiang Siyiex Yahowa. Yesux Cuca ex tix hawt jawh khaix khrit. Kawn Khrit teei kix tix koe: min krax kok pui tix. Kix tawx bawg yam tix son sang tawng pui grawh grawng Meung Siyiex, kix teem pui tawng lai sigang khri. Simiang Siyiex Yahowa mai: nawh cao meung kheu jao kham yix mhai: sakse nawh Sakse Yahowa Khankix pui tom tawng heue.

Laig maix phat daux watsait yix. Phat awnlaing Lai Sigang Khri. Yuh maix paox nie lheu tawng grawng yix mai: krax yum rhawm yix heue.