Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

Pai Pwapwicîri Kà Tèpa Témoins Kà Iéova

Guwà côo pai ipwamaina Pwiduée Iéova. Kâbà, â guwà mudàra cè ére na tâmwünyabweriwà.

Guwà pâmari cè éré na tàmwünyabwe

Wàrapà Cè Pai Pwa Pwicîri Kabà?

Bà wailu pi ipitibà naa na 8 tòotu (hébéru 10 :24,25). Pâri ma rà tâagoo diri âboro ba na rà pa câmu gée goo popai na rà têre. Tèpa tâagoo, ana rà nye tura mwara naa goo popai na ina. Au tapoo, ma au nabwé goo, âna jè nyabi ma pwapwicîri. Êdiri âboro, âna pâri ma rà me. O nye tòpirà bwàti. Ticè tò mwani.