Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

Dà Cè Cidòri, Na Jèe Picòo Tii Pwicîri?

Dà Cè Cidòri, Na Jèe Picòo Tii Pwicîri?

Wâdé na jèe picòo Tii Pwicîri, ba é pitu tâjè ma jè pâmari, ê wâjuwé kârâ pitawèeri goro wâro.