Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

Pitaniimiri ê Pai Bà Kà Iésu (Mémorial)

Diri naja, âna wà pâ Témoins kà Iéova, na rà pitaniimiri ê pai bà kà Iésu (Mémorial) pitiri gòropuu. Bà pwa wiâna popai kà Iésu, na é ina tà tèpa câmu kêe (ses disciples): « â, na wàra pwiri, â guwà o mwa nye tà pitaniimiri ê pwina go pwa tàwà» (Luc 22:13). Pwi pitaniimiri bèepwiri na oma pwa mwara na Mardi 17 Avril 2017. Bà todàwà naa goo pwi tòotu bèepwiri. (ticè tò mwani).