Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

Dà Cè Cidòri, Na Jèe Picòo Tii Pwicîri?

Jè pwa millions goro âboro, na wadé wâro karà, gée goro pai picòo karà Tii Pwicîri; nümaga na ga pwijèpwi?

Wàra Pà Pai Câmu Goro Tii Pwicîri?

Pitiri gòropuu, tèpa âboro na nümara na rà picôo popai na Tii Pwicîri, ma pa tèpa Témoins kà Iéova. Guwà niari, â guwà pwa wiârà. (ticè wâri wèe).

Rà Pwadèe Na Warà pwapwicîri?

Guwà mudàra ma guwà côo pai pwa karà.

Câmu Goro Tii Pwicîri (ticè wâri wèe)

Târa Tômogoori bwàti popai nà Tii Pwicîri naa nà paiwà. Ilari ma guwà picôo popai nà Tii Pwicîri, naa nà paiwà, naa na cè pàara, ma cè éré, na pâri naa goowà.

Pai Pwapwicîri Kà Tèpa Témoins Kà Iéova

Guwà mèe naa goro ipitiri kabè

Chiffres clés

  • 240 Napô na Jèe pwa Témoins kà Iéova na

  • 8 340 982 jéûru Témoins kà Iéova pitiri gòropuu

  • 10 115 264 jéûru âboro na rà câmu goro Tii Pwicîri

  • 20 085 142 âboro na rà tâa goo i pitaniimiri pai bà kà Iésu

  • 119 485 jéûru congrégations kà pâ Témoins kà Iéova