Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

I Tour de Garde Ma Réveillez-vous !

Pâri ma càù pâ tii goro popai na Tii Pwicîri, naa na 200 pairi âboro. I Tour de Garde âna é ina bwàti pâ muru na géré tèepaa na gòropuu nabàni, wàra i pai ina kà tèpa péroféta na Tii Pwicîri. Â é pagòo tèpa âboro go popai wâdé, naa goo mwaciri kà Pwiduée, ba na rà cèikî naa goo Iésu. I Réveillez- vous !, âna é pitu tâjè mwara na goo wâro kâjè nabàni. E pa âjupâra, ma wà Pwiduée na é naa tejè wâro na wâdé, na âmuê na ni gòropuu.

Pitòrigari cè pairi âboro na nümawà goo, cânamiri na gòro mudàra tara ma guwà côo pâ tii na paari naa na ê pairi âboro bèepwiri.

 

Pwanauribà, pwinà guwà géré mûdara na gòrò internet, na baa ticè nà pairi âboro bêpwiri.

Ê pwina guwà mudàra naa na paiwà ,âna guwà mwa pâmari naa na aritii na o mwa tèepaa pâwêe.