Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

Tii Pwicîri Na Gòro Internet

Guwà pûra ma tàmaarî na gòro internet, pâri ma guwà càù pâ versions audio ma vidéos kà tèpa kee (ticè wâri wee). Jè cèikî naa goo i Tii Pwicîri Traduction du monde nouveau, ba é ina ba tàrù ê âjupâra â jè pûra bwàti. I Tii Pwicîri Traduction du monde nouveau: caagaï naa na 120 pairi âboro. Tii Pwicîri: 200 miliô tii.

 

Pwanauribà, ba ticè (Tii Pwicîri)”Traduction du Monde Nouveau” naa nà paiwà.

Ê pwina guwà mudàra naa na paiwà ,âna guwà mwa pâmari naa na aritii na o mwa tèepaa pâwêe.