Skip to content

Skip to table of contents

Pâ Popai Wâdé Na Me Gée Jaa Pwiduée!

Dà Cè Pâ Popai Wâdé Na Tòpò?

Guwà pwa ma guwà tâmogòori ma dà pâ popai gée jaa Pwiduée,â gorodà na piwâci ,â cè pwina guwà oo mwa pwa.

Wàilàapà Pwiduée?

Gona nye pwa cè nee Pwiduée,â gona é nye gére niimiri jè?

Gona Pâ Popai Wâdé Na Tâa Na Tii Pwicîri, Âna Nye Me Kaa Gée Jaa Pwiduée?

Jè wànau târa pai côoinari ,ma i popai na Tii Pwicîri na âjupâra?

Wàilàapà Iésu Kériso?

Guwà imudàrà ma gorodà na é bà Iésu, dà pitòowâri, â dà na é pwa nabàni.

Pâri Na Rà o Mwa Wâro Côwâ Tèpa Jèe Bà?

Pâri na rà o mwa wâro côwâ tèpa jèe bà? Gona jè o mwa côo côwâ tèpa bée jè na rà jèe bà?

Dà ê Mwaciri Kà Pwiduée?

Wàilàapà pwi Ukai kâra i Mwaciri kà Pwiduée,â dà cè na é mwa pwa pwi Mwaciri bà?

Gorodà na wà Pwiduée na é ba nye panuâ èpà ma maagé tòina?

Wàrapà pai tèpaa me kâra èpà?Gorodà na wà Pwiduée na é ba nye tà panuâ pwiibà tiagoo nabàni? Gona o mwa nye pwa pwâadàra pâ aré ma tòina?

O Mwa Wànau Târa Pai Pwa Wèe Ma É Ipwàdée ê Papaénai Kàwà?

Wà Iéova,pwiduée na ipwàdée ,âna nümee na êdiri papaénai, âna rà ipwàdée mwara.Guwà pâmari pâ popai na Tii Pwicîri na wâdé târa wâro kà tèpa piéa,ma wâdàra,nyaa ma caa, ma nâri èpo.

Guwà wànau târa pai côoinari kàwà i âji pwapwicîri?

Gona nye caapwi co kaa pwi âji pwapwicîri? Guwà jèe naa nüma wà cai naa goo tèpa caakâraijè câmu goo i âji pwapwicîri.

Dà Cè Wâdé Na Rà Naa Tà Wà Pâ Aupituâri Na Tii Pwicîri?

É ina bwàti i Tii Pwicîri â majoro pai mudàra ma paari tâjè cèna jè pâwêe.É naa tâjè Iésu du aupitûâri na dau piwéna.

Guwà wànau pai pâmwünyabweri kàwà wà Pwiduée?

Gona wà Pwiduée, âna é nye gére tâmaari diri kaa pâ na pai pwapwicîri? Wànau târa cè pai pwapwicîri? Guwà wànau târa mwara, cè pai pamwünyabweri wà Pwiduée?

Dà Cè Popai Wâdé Na Ina Naa Goo Pâ Pwicîri?

Gona o mwa pwa cè tòotù, na rà o mwa pitanaimarirà diri pâ âboro, naa na pwi caapwi âji pwapwicîri kà Pwi âji Pwiduée?

Gorodà Na Wà Pwiduée Âna é Pitòimiri Naima Èpa Âboro Kêe?

É ina i Tii Pwicîri â majoro pai pitòimirirà naima, kà tèpa pwa âji pwapwicîri.