Bée pitu târa picòo Tii Pwicîri, gée na pâ tii ma nari tii gée gòro internet. Versions târa têrè pâ vidéos ka tèpa kee, naa na jépa pairi âboro.

Pitòrigari cè jèe pairi âboro, cânamiri na gòro Mudàra târa côo pâ tii naa na ê pairi âboro bèepwiri. Wii au tapoo goro nee pwi tii na nümawà dàra côo.