Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

Pûra Tii Goro Kòcò, Na Pa Gée Nà Tii Pwicîri

Na guwà géré tàmaarî pâ jèkutâ goro pai wâro kà tèpa âboro naa Tii Pwicîri, na gòro internet, â nye tà idàra na guwà tà gére côo. Pwa airi nyabi, ma pwâratùra nà. Pwa mwara vidéos kà tèpa kee.

Guwà pa cè pairi âboro na numawà goo, â guwà cânamiri na gòro Mudàra tàra côo pâ jèkutâ na Tii Pwicîri. Guwà wii cè pwina nümawà dàra têre.

 

Pwanauribà, pwinà guwà géré mûdara na gòrò internet, na baa ticè nà pairi âboro bêpwiri.

Ê pwina guwà mudàra naa na paiwà ,âna guwà mwa pâmari naa na aritii na o mwa tèepaa pâwêe.