Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

Nyabi Târa Pwapwicîri

Càù pâ nyabi târa ipwamaina Pwiduée Iéova. Wâru pâ pai pwa goro pâ nyabi na pâri na guwà têre.

 

Pwanauribà, pwinà guwà géré mûdara na gòrò internet, na baa ticè nà pairi âboro bêpwiri.

Ê pwina guwà mudàra naa na paiwà ,âna guwà mwa pâmari naa na aritii na o mwa tèepaa pâwêe.