Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

Our Christian Life and Ministry—Meeting Workbook

The Life and Ministry Meeting Workbook provides the schedule and study material for the weekly Bible-reading program and one of the weekly meetings of Jehovah’s Witnesses.

 

Pwanauribà, pwinà guwà géré mûdara na gòrò internet, na baa ticè nà pairi âboro bêpwiri.

Ê pwina guwà mudàra naa na paiwà ,âna guwà mwa pâmari naa na aritii na o mwa tèepaa pâwêe.