Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

Pwina Bà Pitòrigari

Tour de Garde ma Réveillez-vous !na ba tà me gée au còobé, ma pàra tii: Pâri na guwà pûra ma càù. Guwà têre i version audio naa na pâ tii kâbà, naa na wâru pwaratùra (ticè wâri wèe). Paarî, mà côo, mà càù pâ videos naa na wâru pwâratùra, ma vidéos ka tèpa kee.

Pa cè pwâratùra na nümawà goo, cânamiri na gòro Mudàra, târa côo pâ tii naa na pwâratùra bèepwiri.

 

TÂRA NIARI
Grid
Liste

De bonnes nouvelles de la part de Dieu !

Pourquoi étudier la Bible ?

Some updates made to digital publications may not yet appear in the printed editions.