Skip to content

Skip to secondary menu

Wà Tèpa Témoins Kà Iéova

Paicî

Site officiel kà tépa Témoins kà Iéova: aritii nà càjè pâmari.

Wâjué côwâ naa na i page d’accueil, pâri ma guwà pa pwina wii booiti.

 

Pwina Bà Pitòrigari

Niârî pàra âmu tii na o pâri.

Wàilàpà Tèpa Témoins Kà Iéova?

Târa ma guwà dau tâmogòori bà. Guwà côo wâra auipitiri kabà. Pâri na guwà ilari pai picòo Tii Pwicîri (ticè wâri wèe).