Bà me gée na jèpa napô, â nye pi ité jèpa pwâratùra kâbà, êco ma nye caapwi muru na bà tâa goo. Nümabà na bà ipwamaina Iéova Pwiduée nà Tii Pwicîri. Bà i pwacèwii pwi ukai Iésu Kériso, â bà dau ipwadée goro nee bà Témoins chrétiens kà Iéova. tèpa âboro na nümara dàra tâmogòori bwâti i mwaciri kà Pwiduée, ma Popai kêe, âna bà mwa pitu tàra naa goo.

I nee bà: Témoins kà Iéova âna me gée goo pai picémara kâbà i nee Pwiduée, ma i mwaciri kêe.

Niâri i site kâbà. Pûra Tii Pwicîri na gòro internet. Târa ma guwà tâmogòori bwàti.