Luslahng audepe kan

Katamanpen Pwoulahn Sises

Se kin wia katamanpen pwoulahn Sises pak ehu nan pahr koaros wasa kid kei nan sampah pwon. Se kin wia met pwehki e ketin kehkehlingkihong sapwellime tohnpadahk kan: “Kumwail wia met ong ni katamanpei.” (Luk 22:19) Se pahn wia kataman wet:

Niare, April 7, 2020.

Se luke komwi en iang kiht towehda wiewia kesempwal wet. Mihting wet duwehte at mihting teikan koaros, aramas koaros kak iang towehda. Sohte isepen wasahn mwomwohd kan oh pil sohte delen meirong pahn wisikseli.