Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 MEHN ONOP 20

Kaimwiseklahn Padahk me Pahn Kamwakid

Kaimwiseklahn Padahk me Pahn Kamwakid

Eklesiasdes 12:13, 14

DAHME KE PAHN WIA: Ni kaimwiseklahn omw padahko, kamwakid sounrongorong kan ren pwungki oh kapwaiada dahme re sukuhlkiher.

IA DUWEN OMW PAHN WIA MET:

  • Kadokepene kaimwiseklahn omw padahko ong oaralapo pwon. Pwurehng koasoia ire kesempwal kan oh oaralapo de pwurehng nda mepwukat ni ehu ahl tohrohr.

  • Kamwakid sounrongorong kan. Kasalehiong sounrongorong kan dahme ren wia, oh koasoia kahrepe mwahu kan me ren wiahki met. Koasoi ni ahl ehu me kasalehda me ke uhdahn kamehlele dahme ke koasoakoasoia oh me e kesempwal.

  • Kaimwiseklahn omw padahko en mengei oh mwotomwot. Dehr tepida koasoia ire kapw kan. Ni omw doadoahngkihte lepin lokaia malaulau me anahn, song kamwakid sounrongorong kan ren kapwaiada dahme re sukuhlki.