Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 IREN MEHN KASUKUHL 4

Ihs Sises Krais?

Ihs Sises Krais?

1. Ia duwen sapwellimen Sises mour eh tepida?

Irair dah kan me Sises sapwellimanki me kahrehda e mengei en kohla reh?​—MADIU 11:29; MARK 10:13-16.

Sises iei sapwellimen Koht tepin kapikipik. Weksang aramas, Sises ketiket nanleng nin duwen ngehn emen mwohn eh ketin ipwidi sampah. (Sohn 8:23) Ih me tepin sapwellimen Koht kapikipik oh e ketin iang sewese kapikada soahng teikan koaros. Ih kelehpw me Siohwa pein ketin kapikada, kahrehda e konehng eh mwarenki sapwellimen Koht “Iehros.” (Sohn 1:14) Sises pil ketin wia sapwellimen Koht Sounkair, kahrehda e pil kin mwarenki “Mahseno.”​—Wadek Lepin Padahk 8:22, 23, 30; Kolose 1:15, 16.

2. Dahme kahrehda Sises ketidihdo sampah?

Koht ketin poaronehdo sampah sapwellime Ohl ni eh ketin kasawada mour en Sises nanleng ong nan kapehden meipwon en Suhs men me adaneki Mery. Ihme kahrehda Sises sohte ketin samanki aramas. (Luk 1:30-35) Sises ketido sampah (1) pwe en ketin padahngki duwen dahme mehlel duwen Koht, (2) pwe en ketikihda mehn kahlemeng ong ia duwen atail en wia kupwuren Koht mehnda ma kitail kin lelohng apwal, oh (3) pwe en ketin tounmeteikihla sapwellime mour unsek nin duwen meirong ehu.​—Wadek Madiu 20:28.

3. Dahme kahrehda kitail anahne meirong ehu?

Ekei pak, meirong ehu anahne wiawihda pwehn kapitasang aramas mehla. E kakete pidada pwainla pweipwei ehu. (Eksodus 21:29, 30) Mehla oh mahla kaidehn kisehn sapwellimen Koht koasoandi ong aramas nin tapio. Ia duwen atail ese met? Koht mahsanihong tepin aramas Adam me ma e pahn wiahda “dihp,” e pahn mehla. Eri ma Adam sohte wiahda dihp, e sohte pahn mehla. (Senesis 2:16, 17; 5:5) Paipel mahsanih me mehla “tepidohng” sampah sang rehn Adam. Kahrehda, Adam kadaurohng  kadaudoke kan koaros dihp oh pweinen dihp iei mehla. Kitail anahne meirong ehu pwe en kapitkitailsang mehla me kitail sohsohki sang Adam.​—Wadek Rom 5:12; 6:23.

Ihs me kak kihda pweipwei wet me pahn kapitkitailsang mehla? Ni ahnsou me kitail mehla, kitail kin pwainla dipatail kante. Aramas soh unsek men sohte kak pwainla dipen meteikan.​—Wadek Melkahka 49:7-9.

4. Dahme kahrehda Sises ketin pwoula?

Sises ketin unsek. E sohte duwehte kitail. Kahrehda e sohte ketin anahne mehkihla dipe kan pwehki e sohte ketin wiahda dihp. Ahpw, Sises pwoukihla dipen meteikan. Koht ketin kasalehda limpoak mwuledek ong aramas ni eh ketin poaronehdo Sapwellimeo pwe en matkinkitailla. Sises pil ketin kasalehda limpoak ong kitail sang ni eh peikiong Semeo oh ketikihda moure ong dipatail kan.​—Wadek Sohn 3:16; Rom 5:18, 19.

Kilang kisin kasdo Dahme Kahrehda Sises Ketin Pwoula?

5. Dahme Sises ketin wiewia ahnsou wet?

Ni eh ketiket sampah, Sises ketin kamwahwihala me soumwahu kan, kaiasada me melahr kan, oh ketikihsang aramas ar kahpwal kan. Sang ni eh ketin wia met, e ketin kasalehda dahme e pahn ketin wia ni ahnsou kohkohdo ong aramas peik kan. (Madiu 15:30, 31; Sohn 5:28) Mwurin Sises eh pwoula, Koht ketin kaiasada nin duwen ngehn emen. (1 Piter 3:18) Sises eri ketin awiawih ni palimaun en Koht lao Siohwa pahn ketikihong ih manaman en kaunda sampah pwon nin duwen Nanmwarki men. (Ipru 10:12, 13) Ahnsou wet, Sises ketin kakaun nanleng nin duwen Nanmwarki men, oh irail kan me kin idawehn ih kin pakpakairki duwen rohng mwahu wet sampah pwon.​—Wadek Daniel 7:13, 14; Madiu 24:14.

Ahnsou keren, Sises pahn ketin doadoahngki sapwellime manaman nin duwen Nanmwarki men pwehn ketikihsang lokolok koaros oh pil irail kan me kin kahrehda. Koaros me pwosonla Sises sang arail kin peikiong pahn mour nan paradais nin sampah.​—Wadek Melkahka 37:9-11.