Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

Kisinlikou Ehu Sang Pwihn me Kin Apwalih Mwomwohdiso nan Sampah Pwon

Kisinlikou Ehu Sang Pwihn me Kin Apwalih Mwomwohdiso nan Sampah Pwon

Ong Riat me Pwoson akan:

Nin duwen tohnkaudok en Siohwa kei, kitail kin poakohng sapwellime Mahsen, Paipel. Kitail kamehlele me Paipel kin kihda poadopoad pwung kan, kaweid likilik kan ong atail mour, oh mehn kadehde duwen sapwellimen Siohwa limpoak ong aramas akan. (Melkahka 119:105; Luk 1:3; 1 Sohn 4:19) Kitail kin uhdahn men sewese meteikan ren sukuhlki padahk mehlel kesempwal kan me mi nan sapwellimen Koht Mahsen. Pwehki met, se perenki kihda pwuhk wet, Mehn Kasukuhl kan me Ke Kak Sukuhlkihsang Paipel. Mweidohng kiht sen ehukihong kumwail ekis duwen pwuhk wet.

Pwuhk wet wiawihda ong seri kan. Ahpw, e pil kak kadoadoahk pwehn sewese me laud kan me kin inengieng sukuhlki duwen Paipel. Oh pwehki Paipel wiawihda ong aramas koaros, e uhdahn sansal me kitail koaros pahn paiekihda ni atail wadek iren mehn kasukuhl kan me kak sewese kitail en uhdahn nsenamwahu.

Pwuhk wet kin doadoahngki ire kan sang nan Paipel pwehn koasoia poadopoad en aramas sangete ahnsou me re kepikipikda kohkohdo. Doadoahk laud tohto wiawi pwehn kasansalehda ire pwukat sang nan Paipel en sansal oh mengei oh se nantihong kairekihedi poadopoad kan ni pwung.

Ahpw, pwuhk wet, wia laudsang en ihte kasalehda poadopoad kan nan Paipel. Nting kan oh mahlen kan kaunopada ni ahl ehu me pahn kahrehda mwomwen me kitail kilikilang dahme wiawi nan poadopoad kan en Paipel oh wehwehki pepehm en irail me mi nan koasoi pwukat.

Pwuhk wet kin sewese kitail en kilang ia duwen Paipel eh wia pwuhk ehu me pid aramas​—irail me kin peikiong Siohwa oh irail kan me sohte kin. Oh e kin kamwakid kitail en sukuhlkihsang arail mehn kahlemeng kan. (Rom 15:4; 1 Korint 10:6) Pwuhk wet kohpeseng ni pali 14. Ni tepin ehuehu pali kan, e kin oaralapihada ekei iren mehn kasukuhl kan me kitail kak sukuhlki.

 Ma kowe pahpa de nohno men, ke kak wadekohng noumw seri ehu iren mehn kasukuhl oh koasoiapene mahlen me mi nan ireo. Kumwa pil kak wadekpene wasa kan nan Paipel me iren mehn kasukuhlo kin kohsang ie. Sewese noumw serio en kakonepene dahme e wadek sang nan Paipel oh nan pwuhko. Wiepe wet pil kak kadoadoahk ong sewese aramas laud men en wehwehkihla rohng en Paipel kan.

Se koapworopworki me pwuhk wet pahn sewese koaros me mohngiong mehlel kan, pwulopwul de mah, ren sukuhlki Mahsen en Koht oh kapwaiada iren mehn kasukuhl kan nan arail mour. Met pahn imwikihla ar pahn iang kaudokiong Siohwa nin duwen sapwellime peneinei kompoak kei.

Riamwail kan,

Pwihn me Kin Apwalih Mwomwohdiso nan Sampah Pwon en Sounkadehdehn Siohwa kan