Luslahng audepe kan

luslahng audepe kan

 IREN MEHN KASUKUHL 30

Reap Karukehla Lipoahrok Riemeno

Reap Karukehla Lipoahrok Riemeno

Ni ahnsou me lipoahrok en Israel riemeno kohla ni kahnimw en Seriko, ira mihmi ni imwen lih emen me adaneki Reap. Nanmwarkien Seriko esehda met oh kadarala sounpei kei ni imwen Reap. E karukehla lipoahrok riemeno pohn pwelengen ihmwo oh kadarala sounpei ko ehu wasa tohrohr. Ih eri ndaiong lipoahrok riemeno: ‘I pahn sewese kumwa pwehki I ese me Siohwa kin ketin ieiang kumwail oh me kumwail pahn kalowehdi sahpwet. Menlau inoukihong ie me kumwail pahn kapitala ei peneinei.’

Lipoahrok ko eri ndaiong Reap: ‘Se inoukihda me sohte emen tohn omw peneinei pahn kamakamala.’ Ira pil nda: ‘Pirehiong ehu sahl weitahta ni omw wenihmwtoken, oh omw peneinei pahn pitila.’

Reap eri kadaridi lipoahrok riemeno ni sahl ehu sang ni eh wenihmwtoko. Ira kohdahla pohn nahna ko oh rukuruk wasao rahn siluh mwohn ara pwurala rehn Sosua. Eri mehn Israel ko kotehla Pillap Sordan oh onopadahng en alehdi sahpwo. Seriko iei tepin kahnimw me re kalowehdi. Siohwa mahsanihong irail ren kapar pidpidakih kahnimwo  pak ehu nan ehuehu rahn ong rahn weneu. Ni keisuhn rahno, irail kapar pidpidakih kahnimwo pak isuh. Samworo ko eri peuk neirail sowi kan, oh sounpei ko weriwer ni ngihl laud uwen me re kak. Kehl en kahnimwo ahpw pwupwudi! Ahpw imwen Reap me mi pohn kehlo mihmihte oh sohte pwupwudi. Reap oh eh peneinei pitila pwehki Reap likih Siohwa.

“Pil duwehte . . . Reap, e pil pwungla rehn Koht pwehki eh wiewia kan, ni eh kasamwo lipoahrok en mehn Suhs akan oh kadarirailla ni apwoat ahl tohrohr.”​—Seims 2:25